Vaccin Trumenba®

TRUMENBA. Rx. EF. ATC-kod: J07AH09. Vaccin mot grupp B-meningokockinfektion, rekombinant, adsorberat. Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Vit suspensionsvätska. Neisseria meningitidis polysackarid serogrupp B fHbp underfamilj A och B om vardera 60 μg, rekombinant lipidmodifierat fHbp (faktor H-bindande protein), adsorberat på aluminiumfosfat (0,25 milligram aluminium per dos). Indikationer: Aktiv immunisering av personer från 10 års ålder för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp B. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Får ej injiceras intravenöst, intradermalt eller subkutant. Vaccinationen ska skjutas upp för patienter som lider av akut svår sjukdom med feber. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.se

Datum för översyn av produktresumén: 09/2022. 
Pfizer, www.pfizer.se

PP-TRU-SWE-0009 SEP 2022

Relaterade behandlingsområden

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022