Kort produktresumé Talzenna (talazoparib)

TALZENNA® (talazoparib), L01XX60, hård kapsel, 0,25 mg, 1 mg, Rx, EF. Indikation: Talzenna är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd i BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot talazoparib eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Myelosuppression kan uppkomma vid behandling med Talzenna och patienter ska monitoreras avseende tecken och symtom på anemi, leukopeni/neutropeni och/eller trombocytopeni. Preventivmedel ska användas under behandling med Talzenna. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. För dosering, uppgift om förpackningar och priser samt mer information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-09
www.pfizer.se.  
 
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  
PP-ONC-SWE-0399, juni 2019 

Utforska mer