Indikation1

Talzenna (talazoparib) är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2- mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling. 

Verkningsmekanism

Talzenna hämmar PARP1 och PARP2 som är involverade i DNA-reparation.1

In vitro-studier med cancercellinjer som innehöll defekter i DNA-reparationsgener, inklusive BRCA 1 och 2, har visat att Talzenna-inducerad cytotoxicitet kan involvera både hämning av PARP-enzymernas aktivitet och efterföljande rekrytering av DNA-reparationsproteiner. 1,2

Verkningsmekanism

Ökad bildning av PARP-DNA-komplex

Ökad bildning av PARP-DNA-komplex
In vitro-studier visade att Talzenna-inducerad cytotoxicitet resulterade i DNA-skador, minskad cellproliferation och apoptos1

Cancergenetisk utredning

Cancergenetisk utredning syftar till att identifiera individer med en från normalbefolkningen avvikande cancerrisk, vilket kan leda till att riktade åtgärder rekommenderas. Analys av dessa gener kan användas för riskbedömning, men kan även ha betydelse vid val av behandling och uppföljning för patienter med cancer. Beslut om utökade kontroller utöver populationsscreening och eventuell riskreducerande kirurgi ska baseras på en kvalificerad multidisciplinär bedömning som inkluderar släktträdet, eventuell molekylärgenetisk utredning samt en tolkning av vilken risk detta medför, samt potentiell nytta för individen.3

Mer information om identifiering av patienter med gBRCA-mutationer finns att läsa på ”Nationellt vårdprogram bröstcancer”.

Utforska mer

Referenser

1.TALZENNA produktresumé fass.se

2. Livraghi L, Garber JE. PARP inhibitors in the management of breast cancer:
current data and future prospects. BMC Med. 2015;13:188. doi:10.1186/s12916-
015-0425-1.

3. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/brostcancer/vardprogram/arftlig-brostcancer/

PP-TAL-SWE-0012.Maj2020