TALZENNA (Talazoparib) PfizerPro Sverige

Talzenna (Talazoparib)

Talzenna  är en PARP-hämmare, indicerat som monoterapi och godkänd för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2- mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.1

Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling.

Subventionsbeslut
Nationella vårdprogrammet
Verkningsmekanism
Cancergenetisk utredning
Kort produktresumé Talzenna

Talzenna ingår i läkemedelsförmånen*

Talzenna är den enda PARP hämmaren som  ingår i förmånssystemet för behandling av patienter med ärftlig BRCA-muterad lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer.2

* Talzenna subventioneras endast för patienter som inte är lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi.

Nationella vårdprogrammet för bröstcancer

Rekommendationer för medicinsk behandling av patienter med BRCA1/2 bröstcancer3

 • För patienter med metastatisk BRCA1/2-associerad bröstcancer bör PARP-hämmare (+++) eller platinumbaserad cytostatikabehandling (++) erbjudas som ett tidigt behandlingsalternativ.3
 • Hos patienter med BRCA-muterad MBC som tidigare har fått minst 1 linje systemisk behandling ger behandling med PARP-hämmare (olaparib, talazoparib) en signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med standardcytostatikabehandling (++++).3
++++ Starkt vetenskapligt underlag (++++). Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.3
+++ Måttligt starkt vetenskapligt underlag. Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.3
++  Begränsat vetenskapligt underlag (++). Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.3

TALZENNA är den enda PARP hämmaren som  ingår i förmånssystemet för behandling av patienter med ärftlig BRCA-muterad lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer.*2  

Länk till nationella vårdprogrammet

Talzennas verkningsmekanism

Talzenna hämmar PARP1 och PARP2 som är involverade i DNA-reparation.1

In vitro-studier med cancercellinjer som innehöll defekter i DNA-reparationsgener, inklusive BRCA 1 och 2, har visat att Talzenna-inducerad cytotoxicitet kan involvera både hämning av PARP-enzymernas aktivitet och efterföljande rekrytering av DNA-reparationsproteiner. 1,4

Video på TALZENNA verkningsmekanism

Cancergenetisk utredning

Cancergenetisk utredning syftar till att identifiera individer med en från normalbefolkningen avvikande cancerrisk, vilket kan leda till att riktade åtgärder rekommenderas. Analys av dessa gener kan användas för riskbedömning, men kan även ha betydelse vid val av behandling och uppföljning för patienter med cancer. Beslut om utökade kontroller utöver populationsscreening och eventuell riskreducerande kirurgi ska baseras på en kvalificerad multidisciplinär bedömning som inkluderar släktträdet, eventuell molekylärgenetisk utredning samt en tolkning av vilken risk detta medför, samt potentiell nytta för individen.3

Rekommendationer enligt det nationella vårdprogrammet för bröstcancer för vilka som bör genomgå cancergenetisk utredning inklusive molekylärgenetisk testning.3

Rutinmässig genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancerrisk ska inkludera BRCA1 och BRCA2.

 • Bröstcancer ≤ 40 års ålder
 • Bröstcancer ≤ 50 år, om det i samma släktgren finns minst ett ytterligare fall av bröstcancer hos förstagradssläktingar eller andragradssläktingar
 • Bröstcancer ≤ 60 år, om det i samma släktgren finns minst två ytterligare fall av bröstcancer hos förstagradssläktingar eller andragradssläktingar
 • Trippelnegativ bröstcancer ≤ 60 års ålder
 • Manlig bröstcancer oavsett ålder

Mer information om identifiering av patienter med gBRCA-mutationer finns att läsa på Nationellt vårdprogram bröstcancer.

* Talzenna subventioneras endast för patienter som inte är lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi.

Kort produktresumé Talzenna

TALZENNA® (talazoparib), L01XX60, hård kapsel, 0,25 mg, 1 mg, Rx, EF. Indikation: Talzenna är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot talazoparib eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Myelosuppression kan uppkomma vid behandling med Talzenna och patienter ska monitoreras avseende tecken och symtom på anemi, leukopeni/neutropeni och/eller trombocytopeni. Preventivmedel ska användas under behandling med Talzenna. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. För dosering, uppgift om förpackningar och priser samt mer information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-09 

www.pfizer.se

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Aktuellt

Utforska mer

Referenser

 1. Talzenna Produktresumé, www.fass.se
 2. www.tlv.se
 3. Nationellt Vårdprogram Bröstcancer
 4. Livraghi L, Garber JE. PARP inhibitors in the management of breast cancer: current data and future prospects. BMC Med. 2015;13:188. doi:10.1186/s12916-015-0425-1.

 

PP-TAL-SWE-0044, Nov 2021