Säkerhetsinformation

Produktresumé

Information om indikationer, försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa på fass.se. 

Sutent produktresumé på fass.se

Hälsoekonomi

Sutent (sunitinibmalat) ingår i förmånerna sedan november 2006. Den dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden ansåg vid en samlad bedömning av kostnader, effekter, behandlingsalternativ och den svårighetsgrad de aktuella sjukdomstillstånden uppvisar att tillräckligt starka skäl talade för att Sutent skulle ingå i förmånssystemet.

Läs beslutet i sin helhet på TLVs hemsida

Relaterade behandlingsområden

Sutent startsida

PP-SUT-SWE-0082, maj 2019