Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

Sutent (sunitinibmalat) är indicerat för:
•   behandling av ej resektabel och/eller metastaserad malign gastrointestinal stromacellstumör (GIST) hos vuxna patienter efter terapisvikt med imatinib på grund av resistens eller intolerans
•    behandling av avancerad/metastaserad njurcellscancer (mRCC) hos vuxna patienter
•    behandling av inoperabla eller metastaserade, väl differentierade, progredierande, neuroendokrina tumörer i pankreas hos vuxna

Sutent godkändes 2006 och är en tyrosinkinashämmare (TKI) i kapselform, riktad mot flera receptortyper, en så kallad multikinashämmare. Detta ger en hämmande effekt på kärlen som försörjer tumören.1
 

Verkningsmekanism

Sunitinib hämmar flera receptortyrosinkinaser (RTK) som påverkar tumörtillväxten, neoangiogenesen och metastasutvecklingen vid cancer. Sunitinib har påvisats kunna hämma de trombocytrelaterade tillväxtfaktorreceptorerna (PDGFRα och PDGFRβ), de vaskulära endoteliala tillväxtfaktorreceptorerna (VEGFR1, VEGFR2 och VEGFR3), stamcellsfaktorreceptorn (KIT), Fms-liknande tyrosinkinas-3 (FLT3), kolonistimulerande faktorreceptorn (CSF-1R) samt den gliacellinjederiverade neurotropa faktorreceptorn (RET). Den primära metaboliten har visat liknande effekt som sunitinib i biokemiska och cellulära analyser.1-4

Relaterade behandlingsområden

PP-SUT-SWE-0082, maj 2019