Kliniska resultat

Effekt på njurcancer

Effekten av Sutent (sunitinibmalat) som första behandling vid avancerad (metastaserad) njurcancer prövades i en stor studie mot standardbehandlingen interferon-alfa(IFNa)

750 patienter randomiserades till att antingen erhålla Sutent (n=375) eller Interferon-α (n=375), standardbehandlingen vid tiden för studiens start. Det studien primärt ville undersöka var skillnaden i progressionsfri överlevnad (progression free survival = PFS), dvs hur länge sjukdomen kunde kontrolleras utan att tillväxa.

I andra hand ville man i studien titta på objektivt tumörsvar (objective response rate = ORR) genom att använda sig av fördefinierade kriterier (RECIST), vanliga vid bedömning av tumörstorlek vid cancersjukdom, samt skillnad i överlevnad (overall survival = OS) mellan behandlingsarmarna.

Sutent doserades med 50 mg dagligen i fyra veckor, följt av två veckors behandlingsuppehåll. IFNα doserades i ett eskalerande schema för att se om patienterna tolererade behandlingen med start om 3ME (x 3) vecka 1 följt av 6 ME (x 3) vecka 2 och 9 ME (x3) vecka 3 och därefter.

Resultat

Skillnaden i progressionsfri överlevnad (PFS) uppnåddes med statistiskt säkerställd signifikans till Sutents fördel. PFS visades vara 11 månader för Sutent och 5 månader för interferon-α motsvarande en hazard ratio på 0.54 (95% konfidensintervall, 0.45 till 0.64; P<0.001). Objektivt tumörsvar vid röntgenutvärdering, oberoende granskat, var 47% för Sutent (95% CI, 42% till  52%) och 12% för interferon-α (95% CI, 9% till 16%;  P< 0.001). Patienter som fick Sutent i första linjen hade en median total överlevnad (OS) på 26,4 månader.1,2

Effekt på GIST

Effekten av Sutent vid behandling av inoperabel och/eller spridd gastrointestinal stromacellstumör (GIST) efter terapisvikt med imatinib (Glivec) på grund av resistens eller intolerans visades i en placebokontrollerad fas-3 studie.

312 patienter randomiserades till att antingen erhålla Sutent (n=207) eller placebo (n=105). Placebo valdes i jämförelsearmen då det saknades standardbehandling efter svikt på imatinib vid studiens start.

Det studien primärt ville undersöka var skillnaden i tid till progression av tumören (TTP). I andra hand studerades bland annat objektivt tumörsvar (ORR), median totalöverlevnad (OS) samt uppföljning av säkerhet och tolerabilitet. Sutent doserades med 50 mg dagligen i fyra veckor, följt av 2 veckors behandlingsuppehåll. I studien förekom cross-over, dvs. patienterna i placebo-armen hade möjlighet att erhålla behandling med Sutent efter bekräftad sjukdomsprogress. Studien avbröts i förtid efter en planerad interimsanalys då man såg en signifikant längre TTP i gruppen som fick Sutent jämfört med  placebogruppen.

Resultat

I den randomiserade fas 3-studien kunde man visa en fyrfaldig ökning av mediantiden till tumörprogression (TTP) för gruppen behandlad med Sutent jämfört med placebo . TTP var 27,3 veckor för Sutent och 6,4 veckor för placebo, HR=0.33 (p<0,0001). Objektivt tumörsvar sågs hos 7 % av patienterna i gruppen som fick Sutent och 58 % hade en stabil sjukdom. I placebogruppen sågs inga tumörsvar, 48 % av patienterna hade en stabil sjukdom. I en uppdaterad analys av överlevnad visades att patienterna som behandlats med Sutent hade en median total överlevnad (OS) på 72,7 veckor. I placebogruppen var överlevnaden 64,9 veckor5, p=0,306. I den analysen (ITT) inkluderades även de patienter som randomiserats till placebo och som senare behandlades med Sutent i den öppna delen av studien (99 av118 patienter). Genom att använda en väl etablerad statistisk metod , RPSFT, (rank-preserving structural failure time), kan man korrigera överlevnadsanalysen för crossover i placeboarmen. När denna korrigering gjordes visades en statistiskt signifikant skillnad i medianöverlevnad för gruppen med Sutent 73,9 veckor jämfört med 35,7 veckor i placebogruppen, p<0.001.3,4

Effekt på neuroendokrina tumörer i pankreas (pNET)

Effekten av Sutent vid behandling av inoperabla eller metastaserade, väl differentierade, progredierande, neuroendokrina tumörer i pankreas (pNET) hos vuxna visades i en randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie.

171 patienter med inoperabel pNET randomiserades i en dubbelblind fas3- studie till antingen Sutent eller placebo. Sutent doserades 37,5 mg dagligen, kontinuerlig behandling. Somatostatinanaloger och annan "best supportive care" fick användas vid behov. Primärt mål med studien var att jämföra progressionsfri överlevnad, PFS. Sekundära frågeställningar innefattade bl.a. median totalöverlevnad (OS), objektivt tumörsvar (ORR), samt uppföljning av säkerhet, tolerabilitet och livskvalitet.

Studien avbröts i förtid efter en interimsanalys på grund av att man såg en längre PFS i Sutentgruppen i kombination med betydligt fler dödsfall och andra allvarliga händelser i placebogruppen. I studien förekom cross-over efter bekräftad sjukdomsprogress och vid studiens avslutande, dvs patienterna i placebo-armen kunde erhålla behandling med Sutent under den öppna uppföljningstiden.

Resultat

En fördubblad progressionsfri överlevnad sågs för patienter behandlade med Sutent jämfört med placebo. PFS var 12.6 (11.1–20.6) månader för sunitinib och  5.8 (3.8–7.2) månader för placebo (hazard ratio, 0.32; 95% CI 0.18–0.55; P=0.000015). 5 år efter studien stängdes visade överlevnadsanalysen att patienterna som behandlats med Sutent hade en median total överlevnad (OS) på 38.6 månader och placebo 29,1 månader (HR, 0.73; 95% CI 0.50–1.06; P=0.094).

I analysen inkluderades även de patienter som randomiserats till placebo men senare behandlades med Sutent i den öppna uppföljningen (59/ 85 patienter, 69 %). Genom att använda en väl etablerad statistisk metod, RPSFT (rank-preserving structural failure time), kan man korrigera analysen för crossover. Medianöverlevnaden i placebogruppen estimerades till 13,2 mån efter korrigering (HR= 0,34; 95% CI 0.14-1.28).5,6

Relaterade behandlingsområden

Sutent startsida

PP-SUT-SWE-0082, maj 2019