Kort produktresumé 
SOMAVERT® (pegvisomant)

Somavert (Pegvisomant) Rx F  ATC-kod H01AX01 Pulver och vätska till injektionslösning. Indikationer: Behandling av patienter med akromegali som inte svarat tillräckligt på kirurgisk behandling och/eller strålbehandling, och för vilka behandling med somatostatinanaloger ej normaliserat IGF-1 nivåerna eller kunnat tolereras. Dosering: En initial dos på 80 mg pegvisomant bör ges subkutant under medicinskt överinseende. Därefter ges SOMAVERT 10 mg, upplöst i 1 ml spädningsvätska, dagligen i form av en subkutan injektion. Dosjusteringar bör baseras på IGF-I nivåer. Den maximala dosen bör inte överstiga 30 mg/dag. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Behandling med SOMAVERT minskar ej tumörstorlek. Alla patienter med denna typ av tumörer bör övervakas noggrant för att undvika en eventuell ökning av tumörstorleken under behandlingen. Vid tillförsel av SOMAVERT kan underskott på tillväxthormon uppkomma, trots att nivåerna av tillväxthormon i serum är förhöjda. Koncentrationen av IGF-I i serum bör monitoreras och hållas inom normalintervallet för åldern genom justering av doseringen av SOMAVERT. Serumkoncentrationerna av alaninaminotransferas (ALAT) och aspartattransaminas (ASAT) bör mätas med fyra till sex veckors intervall under de första sex månadernas behandling med SOMAVERT. Då pegvisomant bla förbättrar insulinkänsligheten  bör patienter som får insulin eller perorala antidiabetika följas noggrant avseende blodsocker och dosminskningar av dessa läkemedel kan behövas. Patienterna bör uppmanas använda lämpliga preventivmedel om så krävs. SOMAVERT rekommenderas ej under graviditet (se avsnitt Graviditet och amning). Att använda SOMAVERT i kombination med andra läkemedel för behandling av akromegali har ej studerats i större omfattning. För prisuppgifter och ytterligare information se www.fass.se
Kontakt www.pfizer.se

Datum för översyn av produktresumén: 06/2022 

PP-SOM-SWE-0135  SEP 2022 

PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021