Kort produktresumé 
SOMAVERT® (pegvisomant)

SOMAVERT® (pegvisomant) Rx F ATC-kod H01AX01 Pulver och vätska till injektionslösning. Indikationer: Behandling av patienter med akromegali som inte svarat tillräckligt på kirurgisk behandling och/eller strålbehandling, och för vilka behandling med somatostatinanaloger ej normaliserat IGF-1 nivåerna eller kunnat tolereras. SOMAVERT tas upplöst i 1 ml spädningsvätska, dagligen i form av en subkutan injektion. Den maximala dosen bör inte överstiga 30 mg/dag. Bör ej användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Dosen insulin eller perorala antidiabetika kan behöva minskas för patienter med akromegali och diabetes mellitus. Patienterna bör använda lämpliga preventivmedel om så krävs. SOMAVERT rekommenderas ej under graviditet. Att använda SOMAVERT i kombination med andra läkemedel för behandling av akromegali har ej studerats i större omfattning. För ytterligare information se www.fass.se Pfizer , Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Senaste datum för ändring av produktresumé: 11/2019

 

PP-SOM-SWE-0037-JAN -2019

PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021