Kort produktresumé ReFacto (moroctocog alfa)

ReFacto AF (moroctocog alfa), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning/lösning i förfylld spruta, hemostatika, koagulationsfaktor VIII, ATC-kod: B02BD02, är receptbelagt (Rx) och ingår i förmånssystemet (F). Indikationer: Behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A (kongenital faktor VIII-brist). ReFacto AF kan användas av vuxna och barn i alla åldrar, inklusive nyfödda. ReFacto AF innehåller inte von Willebrand-faktorn och bör därför inte användas av patienter med von Willebrands sjukdom. Dosering: Behandling bör initieras under övervakning av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av hemofili A. För mer information angående dosering, se www.fass.se. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Känd allergisk reaktion mot hamsterprotein. Biverkningar: Eventuell förekomst av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII. För ingående beskrivning av biverkningar, se www.fass.se. Förvaring: Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Produkten kan tas ur kylskåp och förvaras under en sammanhängande period av maximalt tre månader i rumstemperatur (högst 25 °C). Förvara produkten i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förpackningar: ReFacto AF pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE, 500 IE, 1 000 IE och 2 000 IE; 
ReFacto AF pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 IE, 500 IE, 1 000 IE, 2 000 IE och 3 000 IE. Datum för översyn av produktresumén: 10/2020. För mer information, inkl. prisuppgift, se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, tfn 08-550 520 00, www.pfizer.se 

PP-REF-SWE-0087-NOV-2020