Prevenar 13 för vuxna

Prevenar 13 (pneumococcus, purified polysacc. antigen conj.) är det enda konjugerade pneumokockvaccinet för vuxna1

  • Konjugerat vaccin ger ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin.
  • Det enda pneumokockvaccin för vuxna som minskar bärarskapet av pneumokocker i näsa och svalg och därmed minskar risken att smitta andra, ovaccinerade personer, så kallad flockimmunitet.
  • Ger skydd med endast en dos för personer över 2 år.

Pneumokocker ligger till en betydande del bakom vanliga sjukdomar som luftvägs-, öron- och bihåleinflammation. En virusinfektion kan genom att slemhinnans skydd skadas leda till att pneumokockbakterier sprids till lungorna och en lunginflammation uppstår. Om lunginflammationen sprider sig till blodbanan brukar man beskriva den som en invasiv pneumokocksjukdom. De invasiva pneumokocksjukdomarna – bakteriell lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation – har hög dödlighet särskilt bland äldre patienter2. Pneumokockorsakad lunginflammation är en av de främsta orsakerna till dödsfall hos vuxna i världen3.

Lunginflammation

  • Pneumokocker är Sveriges i särklass vanligaste luftvägsbakterie1 och vanligaste orsaken till lunginflammation4.
  • 100 000 fall av lunginflammation per år5.
  • Sjukdomar orsakade av pneumokocker hör till de vanligaste infektionsrelaterade dödsorsakerna i Sverige idag5. Var femte timme dör någon av lunginflammation i Sverige5.
  • Incidensen av pneumokocksjukdom ökar snabbt efter 50 års ålder6.
  • Vuxna som drabbas av och återhämtar sig från pneumokockpneumoni löper en ökad risk att dö i upp till 10 år jämfört med den allmänna befolkningen7
  • Vuxna kan lätt bli smittade av barn som är bärare av pneumokockbakterien.
  • Vaccinering kan dessutom bidra till en minskad antibiotikaanvändning och därmed begränsa risken för utveckling av resistenta pneumokockbakterier8.

Risken ökar med ålder och underliggande sjukdomar

Risken för invasiv pneumokocksjukdom är störst bland barn under två år och bland äldre9. De minsta barnen har ett mindre utvecklat immunförsvar och har därmed svårt att värja sig mot pneumokocker. Hos äldre ökar risken eftersom immunförsvarets förmåga att svara på infektioner avtar med åren. Riskerna för invasiv pneumokocksjukdom ökar redan från 50 års ålder, med en markant ökning efter 65 års ålder10.

Kronisk hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdom   Cancer
Diabetes                                                                 Alkoholmissbruk    
Organ- eller benmärgstransplation                   Immunbristsjukdomar (t.ex. hiv)
Sickelcellanemi/avsaknad av mjälte                 Läckage av hjärn- och ryggmärsvätska
Cochleaimplantat
 

 

Två typer av vaccin på marknaden

Det finns idag två typer av pneumokockvaccin på marknaden:
•    En äldre typ av polysackaridvaccin (PPV23)
•    Konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar 13 (pneumococcus, purified polysacc. antigen conj.))

Prevenar 13 är ett konjugerat vaccin, vilket innebär att det utöver pneumokockantigenen innehåller ett bärarprotein, CRM197. Genom kombinationen av pneumokockpolysackarid bunden till bärarprotein aktiveras immunförsvaret både till att bilda antikroppar och att bilda minnesceller. Minnescellerna är en sorts lymfocyter som lär sig känna igen antigenet och snabbt kan svara med en aktivering och tillverkning av nya antikroppar om det träffar på samma antigen igen. 

En annan viktig skillnad jämfört med den äldre typen av polysackaridvaccin är att Prevenar 13 minskar bärarskapet av pneumokocker så att spridningen av pneumokocksjukdomar i hela samhället minskar, så kallad flockimmunitet11.

Att Prevenar 13 är konjugerat innebär också en möjlighet att boostra effekten, dvs att om man vaccinerar en andra gång ökar antikroppstitern. Den effekten har inte polysackaridvaccin12.

Immunologiskt minne ger kraftigare immunsvar

Vid första mötet med en pneumokock utlöses ett immunsvar med IgM-antikroppar, vilket i sin tur startar produktionen av skräddarsydda, effektivare IgG-antikroppar. Samtidigt skapas minnesceller som kan aktiveras och massproducera skräddarsydda IgG-antikroppar nästa gång vi infekteras med samma bakterie.

Prevenar 13 ger ett mer fullständigt immunsvar

Studier med Prevenar 13 har visat att det ger ett bra immunsvar oberoende om man är vaccinerad tidigare med antigen PPV23 eller Prevenar 13. Eller inte vaccinerad alls6.

Prevenar 13 ger ett immunologiskt minne vilket ökar responsen vid revaccinering med antingen Prevenar 13 eller PPV2313.

Det går bra att ge Prevenar 13 i samband med influensavaccinering. Det ger ett likvärdigt immunsvar som om båda vaccinerna administrerats separat6.

Vid en ny infektion med samma pneumokock är immunsystemet redan förberett och svarar betydligt snabbare, mer intensivt och med en större mängd antikroppar. Detta sekundära immunsvar varar år efter år och kallas immunologiskt minne.

På samma sätt fungerar konjugerade vacciner. De ger ett snabbt immunsvar med hög intensitet och långvarig effekt. 

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Lynch - Streptococcus pneumoniae epidemiology and risk factors
2. Folkhälsomyndigheten, Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper, sept. 2016 (v1.0) - IPS hög dödlighet speciellt hos äldre (p.13) Dödligheten i IPD, mätt som andelen avlidna inom 30 dagar efter sjukdom, var drygt 12 procent under 2011 – 2014och ökade exponentiellt me
3. WHO - Pneumococcal disease (v1.0) - WHO Pneumo Disease Burden Para. 4 (p.1) Pneumococcal infection is a major cause of morbidity and mortality worldwide. In 2005, WHO estimated that 1 .6 million deaths were caused
4. Folkhälsomyndigheten. Vaccin mot pneumokockinfektion, 20150701 (v1.0) - Pneumokocker vanligaste orsaken till lunginflammation
5. Infektionsläkarföreningens vårdprogram för pneumoni.
6. Prevenar_13_SPC
7. Sandvall B, Rueda AM, Musher DM. Long-term survival following pneumococcal pneumonia. Clin Infect Dis. 2013;56(8):1145-6.
8. FoHM Antibiotika- och antibiotikaresistens (v1.0) - Vaccinering kan bidra till minskad antibiotikaanvändning
9. Lynch JP III, et al. Semin Respir Crit Care Med 2009;30:189-209
10. Musher DM. Streptococcus Pneumoniae. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier; 2010:2623-42.
11. Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet.  Socialstyrelsen. Artikelnummer 2008-130-1. Sid 8. www.socialstyrelsen.se.
12. Prevenar 13. CHMP variation assessment report. EMEA/H/C/001104/II/0028.
13. Lazarus R, et al. Clin Infect Dis 2011; 52(6): 736-742.

PP-PNA-SWE-0241 okt 2019