Prevenar 13 för barn

Bärarskap och flockeffekt

Pneumokocksjukdom börjar med bärarskap

Pneumokocker är en naturlig del av vår omvärld

Pneumokocker hör till de bakterier som människan har levt i symbios med sedan tidernas begynnelse.

Bakterierna som finns naturligt i näsa och svalg beräknas bäras av omkring hälften av alla barn under fem år. Majoriteten av dessa barn är friska bärare, men bakterierna kan infektera barnen själva och även spridas vidare till andra barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Smittspridning sker särskilt på platser där många barn samlas, som på dagis och fritids.

Prevenar 13 minskar bärarskap och spridning

Vaccination med Prevenar 13 (pneumococcus, purified polysacc. antigen conj.) minskar bärarskapet av pneumokocker2 och har visad så kallad flockeffekt genom att skydda även ovaccinerade personer3.

Tack vare minskat bärarskap blir t ex färre syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar smittade. Att äldre personer skyddas har stor betydelse eftersom denna grupp, precis som de små barnen, har ett sämre skydd mot pneumokocksjukdomar. Detta innebär också att spridningen av antibiotikaresistenta stammar minskar.

I Norge, där Prevenar introducerades redan 2006, ser man samtidigt som en god effekt på invasiv pneumokocksjukdom (IPS) bland de vaccinerade barnen en minskad förekomst av IPS även bland personer över 65 år4.

Då barn vaccineras slipper alltså även många ovaccinerade personer att drabbas av de sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier.

Pneumokockvaccin inom ramen för det svenska barnvaccinationsprogrammet

Sedan januari 2009 ingår pneumokockvaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar och anpassat efter schemat 2+1.

Pneumokockvaccination utförs på barnavårdscentralen samtidigt med övriga vaccinationer under det första levnadsåret, det vill säga vid 3, 5 och 12 månaders ålder5.

Barn som inte vaccinerats och som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller t.ex. barn med kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom, cochlea-implantat eller barn som är mycket för tidigt födda6.

Erfarenheter med Prevenar och Prevenar 13

USA var det första landet i världen som införde rutinmässig vaccinering mot pneumokocker i sitt nationella barnvaccinationsprogram. Sedan år 2000 har fler än 1 miljard doser Prevenar och Prevenar 13 administrerats över hela världen7.

Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar som idag används i 160 länder och ingår i över 110 nationella vaccinationsprogram världen runt5. Sedan januari 2009 ingår pneumokockvaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet8.

Prevenar har inte bara visat effekt mot invasiv pneumokocksjukdom (IPS), lunginflammation, och otit i kliniska prövningar, utan har också i uppföljningsstudier visat sig kunna ge en reell minskning av dessa sjukdomar i samhället9-11. Effekt rapporterades tidigt från USA, men nu har man observerat vaccinassocierade nedgångar på många ställen i världen9-11.

Recidiverade öroninfektioner, öppenvårdsbesök och antibiotikaförskrivning för otiter har minskat sedan Prevenar började användas i USA12.

Dessutom har Prevenar visat en minskning av sjukdom även hos icke-vaccinerade, särskild de äldre (≥ 65 år) och de mycket unga (spädbarn ≤ 60 dagar)13. Denna indirekta effekt av Prevenar kallas "flockimmunitet”.

Den senaste statistiken från svenska Folkhälsomyndigheten visar att bland barn under två år var incidensen av invasiv pneumokockinfektion 2017 75% lägre än den genomsnittliga incidensen 2005-2007, före införandet av den allmänna vaccinationen. Bland 2-4 åringar minskade incidensen med 57% jämfört med genomsnittet 2005-200714.

Bredast serotyptäckning hos barn

Prevenar 13 erbjuder den bredaste serotypstäckningen av alla konjugerade pneumokockvacciner15.

Behovet av att täcka in nya serotyper som hade ökat som viktiga orsaker till allvarlig pneumokocksjukdom hos barn ledde fram till utvecklingen av ett nytt Prevenar. Utöver de sju serotyper som ingår i föregångaren Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) täcker Prevenar 13 ytterligare sex varianter av Streptococcus pneumoniae – 1, 3, 5, 6A, 7F och 19A16.

Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar som täcker ytterligare sex serotyper:

Serotyp 3 är inte bara en av våra vanligaste orsaker till invasiv pneumokocksjukdom (IPS), den ligger också bakom många fall av otit och är associerad till en allvarlig form av nekrotiserande pneumoni.

Serotyp 6A är en annan viktig orsak till IPS, även om den inte är så vanlig i Sverige, är den kopplad till nedsatt känslighet för penicillin.

Serotyp 19A är en viktig orsak till IPS, otit och mastoidit. I flera delar av världen är serotyp 19 A kopplad till antibiotikaresistens19, 20 och är en av de serotyper som orsakar mest sjukdom i Europa och även i Sverige1.

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Folkhälsomyndigheten Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2017 (v1.0) -Vanligaste serotyper i Sverige (p.32)
2. Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet (v1.0) - Minskat bärarskap (p.8)
3. Cox CM. Early Impactof 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Invasive Pneumococcal Disease (v1.0) -Flockeffekt (p.28)
4. Vestrheim D, et al.Vaccine 2010: 2214-2221 (v1.0) - Minskad IPS även hos äldre i Norge (p.1)
5. Prevenar 13 produktresume 2018-06-20 (v1.0) - Dosering Prevenar 13 barn (p.2)
6. Cox CM. Early Impact of 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Invasive Pneumococcal Disease (v1.0) - Prevenar 13 effekt på barn (p.28)
7. DOF Pfizer Reference on Dose Manufactured Claim 2017 (v1.0) - 1 miljard doser Prevenar distribuerade (p.1)
8. PCV13 National Immunization Programs (v1.0) - Prevenar 13 finns i 110 NIPs världen över (p.1)
9. Dubos 2007. Decline in pneumococcal meningitis after the introduction of
the heptavalent-pneumococcal conjugate vaccine in northern
France (p.2)
10. Grijalva Lancet 2007 (v1.0) - Pneumonia effectiveness Prevenar (p.1)
11. Kellner JD, et al. CMAJ 2005; 173:1149-1151 (v1.0) - IPD real world effectiveness Prevenar (p.2)
12. Zhou Pediatrics 2008 (v1.0) - Decline in antibiotic use after PCV introduction (p.1)
13. Vestrheim D, et al. Vaccine 2010: 2214-2221 (v1.0) - Indirect effect Prevenar (p.3)
14. Folkhälsomyndigheten Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2017 (v1.0) - Minskning av IPS hos barn i Sverige (p.33)
15. Darenberg et al, effects of PCV and PCV13 in Stockholm, Sweden (v1.0) - PCV13 bredaste konjugatvaccinet (p.2)
16. Prevenar 13 produktresume 2018-06-20 (v1.0) - Serotyper i Prevenar 13 (p.1)

PP-PNA-SWE-0241 okt 2019