Förstå vetenskapen bakom PAXLOVID

Den första godkända proteashämmaren som utvecklats för att behandla COVID-19 i hemmet1

 

Hur PAXLOVID fungerar

Se hur PAXLOVID verkar

PAXLOVID innehåller den aktiva substansen nirmatrelvir, en oral proteashämmare som specifikt utvecklats av Pfizer för att hämma ett enzym, s.k. proteas (Mpro även kallat 3CL-proteas) och för att hjälpa till att stoppa SARS-CoV-2-replikation genom att förhindra att proteolys inträffar.1,3

PAXLOVID innehåller även ritonavir, en CYP3A-hämmare som används som farmakokinetisk förstärkare1

1. Proteolys

En del i livscykeln för SARS-CoV-2-viruset är proteolys (sönderdelningen av en polypeptid) där ett visst enzym (proteas) klyver virala polyproteinkedjor som är nödvändiga för virusreplikation.3

2. Mpro

Mpro är ett enzym som är viktigt för att SARS-CoV-2-viruset skall kunna föröka sig. Om mutationer uppstår i Mpro kan detta stoppa virusreplikationen.3


 

 

3. Nirmatrelvir

Nirmatrelvir hämmar Mpro vilket förhindrar proteolys och hjälper till att stoppa virusreplikationcykeln.1,3

Ritonavirs roll1

Ritonavir administreras tillsammans med nirmatrelvir som en farmakokinetisk förstärkare, vilket leder till högre plasmakoncentration av nirmatrelvir. Detta möjliggör en dosering två gånger dagligen.1,2

  • Ritonavir har en känd säkerhetsprofil och används i kombination med andra antivirala medel som farmakokinetisk förstärkare1,2,4

Dosering

Läs mer om behandlingsschemat, dosjusteringar och läkemedelsinteraktioner.

Dosering

Dosjustering

Läkemedelsinteraktioner

 

Referenser:

  1. PAXLOVID produktresumé www.fass.se
  2. Owen DR, Allerton CMN, Anderson AS, et al. An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor clinical candidate for the treatment of COVID-19. Science. 2021;374(6575):1586-1593.
  3. Senger MR, Evangelista TCS, Dantas RF, et al. COVID-19: molecular targets, drug repurposing and new avenues for drug discovery. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2020;115:e200254.
  4. NORVIR Produktresumé, www.fass.se
  5. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (infektion.net). Version 4.2 december 2022
PP-PAX-SWE-0079, Dec 2022