Identifiera potentiella läkemedelsinteraktioner innan behandlingen påbörjas1

PAXLOVID bör inte administreras samtidigt med andra CYP3A-substrat som kan leda till potentiellt signifikanta interaktioner och ska endast övervägas om fördelarna överväger riskerna. Vid läkemedel som är starkt beroende av CYP3A för clearance är Paxlovid kontraindicerat.1

Insättning av läkemedel som hämmar eller inducerar CYP3A kan öka respektive minska koncentrationerna av Paxlovid.

Dessa interaktioner kan leda till:1

  • Kliniskt signifikanta biverkningar som kan leda till allvarliga, livshotande eller dödliga händelser på grund av högre exponering av samtidiga läkemedel.
  • Kliniskt signifikanta biverkningar på grund av högre exponering av Paxlovid.
  • Förlust av terapeutisk effekt av Paxlovid och möjlig utveckling av resistens hos viruset.


Läs mer på www.fass.se

Referenser:
1. PAXLOVID produktresumé www.fass.se
2. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (infektion.net). Version 4.2 december 2022

 

PP-PAX-SWE-0079, Dec 2022