Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Om PaxlovidOm PaxlovidOm PaxlovidEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetStudiedesignEffektSäkerhetEffekt & säkerhetHanteringDoseringDosjusteringarLäkemedelsinteraktionerUtbildning & materialUtbildning och materialMaterialVideoFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Effekt**

Effekten av PAXLOVID (nirmatrelvir/ritonavir) utvärderades hos 2 246 vuxna COVID-19-patienter med hög risk för progression till svår sjukdom i studien EPIC-HR.2

Läs merLoading
Sök läkemedelsinteraktioner

Sök enkelt efter läkemedelsinteraktioner efter namn på aktiv substans eller nyckelord.

SökLoading
Säkerhet Under studien EPIC-HR observerades jämförbara frekvenser av biverkningar mellan PAXLOVID- och placebogrupperna.2 Läs merLoading
* RRR=87,8%, ARR=5,62% (Paxlovid n=1039; 8 events. Placebo n=1046; 66 events ((95% CI, -7,21 to -4,03)) p<0,001)
**Dessa data presenterar resultaten av den primära analysen för data som samlats in fram till december 2021.
PAXLOVID – Kort genomgång av Arash RahimiGenomgång av Paxlovids verkningsmekanism, hänsynstaganden vid dosering och registeringsstudien (EPIC-HR) med subgruppsanalys.PAXLOVID är avsett för behandling av patienter som har
ökad risk för progression till svår COVID-191
 • Diabetes
 • Övervikt (BMI > 25)
 • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma)
 • Kronisk njursjukdom
 • Nuvarande rökare
 • Immunsuppressiv sjukdom eller behandling
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Hypertoni
 • Sicklecellsjukdom
 • Neurologiska utvecklingsstörningar
 • Aktiv cancer
 • Medicinskt relaterat beroende av teknologi
 • 60 år och äldre, oavsett komorbiditeter

   
Hur PAXLOVID fungerar1,3

PAXLOVID innehåller nirmatrelvir, en proteashämmare som blockerar det enzym (Mpro, eller 3-chymotrypsin-like, 3CL) som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i virusreplikationen av SARS-CoV-2

Läs merLoading

Kort produktresummé

Paxlovid (150 mg nirmatrelvir + 100 mg ritonavir), filmdragerade tabletter. ATC-kod: J05AE30, virushämmande medel för systemiskt bruk, proteashämmare. Rx.F. Läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånen. Indikation: Paxlovid är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid‑19) hos vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Dosering: Den rekommenderade dosen är 300 mg nirmatrelvir (två 150 mg-tabletter) med 100 mg ritonavir (en 100 mg-tablett) som alla tas samtidigt oralt var 12:e timme i 5 dagar. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion ska uppmärksammas på att endast en tablett med nirmatrelvir ska tas tillsammans med tabletten med ritonavir var 12:e timme. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Läkemedel som är starkt beroende av CYP3A för clearance och för vilka förhöjda koncentrationer är förknippade med allvarliga och/eller livshotande reaktioner. Läkemedel som är potenta CYP3A-inducerare där signifikant minskade koncentrationer av nirmatrelvir/ritonavir i plasma kan vara förknippade med eventuell förlust av virologiskt svar och möjlig resistens. Paxlovid kan inte sättas in omedelbart efter utsättning av vissa läkemedel eftersom det tar några dagar för den inducerande effekten av dessa läkemedel (CYP3A-inducerare) att avklinga/försvinna, v.g. se vägledande förteckning över dessa läkemedel och ytterligare information om kontraindikationer i Paxlovids produktresumé www.fass.se Varningar och försiktighet: Risk för allvarliga biverkningar på grund av interaktioner med andra läkemedel. Insättning av Paxlovid, en CYP3A-hämmare, hos patienter som får läkemedel som metaboliseras av CYP3A eller insättning av läkemedel som metaboliseras av CYP3A hos patienter som redan får Paxlovid kan öka plasmakoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras av CYP3A. Insättning av läkemedel som hämmar eller inducerar CYP3A kan öka respektive minska koncentrationen av Paxlovid. Dessa interaktioner kan leda till kliniskt signifikanta biverkningar, v.g. se ytterligare information i Paxlovids produktresumé www.fass.se Paxlovid kan även påverka läkemedel som är CYP3A4-substrat, CYP2D6-substrat eller P-glykoproteinsubstrat. Effekt och säkerhet ska övervakas noga, v.g. se information i Paxlovids produktresumé. Paxlovid bör inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion eller gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min, inklusive patienter med ESRD under hemodialys). Paxlovid rekommenderas inte under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel såvida inte det kliniska tillståndet kräver behandling med Paxlovid. Det finns inga data om användningen av Paxlovid i ammande kvinnor.
Datum för översyn av produktresumén: 07/2023.

För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se


▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i gällande produktresumé om hur man rapportera biverkningar.
 

Referenser

PAXLOVID produktresumé www.fass.seHammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with COVID-19. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. Senger MR, Evangelista TCS, Dantas RF, et al. COVID-19: molecular targets, drug repurposing and new avenues for drug discovery. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2020;115:e200254.
PP-PAX-SWE-0051, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading