Behandla COVID-19 hemifrån

PAXLOVID (nirmatrelvir/ritonavir) kan förskrivas till vuxna, utan behov av syrgas och som löper ökad risk för progression till svår sjukdom. PAXLOVID ska tas inom fem dagar efter symtomdebut och ett positivt COVID-19-test.1

 

PAXLOVID på fyra minuter
Genomgång av Paxlovids verkningsmekanism, hänsynstaganden vid dosering och registeringsstudien (EPIC-HR) med subgruppsanalys.

 

PAXLOVID är avsett för behandling av patienter som har ökad risk för progression till svår COVID-191

Kontakta oss:

 

Är du vårdpersonal och har frågor om Paxlovid kontakta gärna vår avdelning för medicinsk information på telefon 08-550 520 00 eller via mejl [email protected].

Christian Gerdesköld Rappe, medicinskt ansvarig för Paxlovid, på telefon 0768-89 24 08 eller via mejl [email protected]
Arash Rahimi, Medical Affairs Scientist på telefon 0768-89 28 58 eller via mejl  [email protected]

 

 

Kort produktresumé

Paxlovid (150 mg nirmatrelvir + 100 mg ritonavir), filmdragerade tabletter. ATC-kod: J05AE30, virushämmande medel för systemiskt bruk, proteashämmare. Rx.F. Läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånen. Indikation: Paxlovid är avsett för behandling av coronavirussjukdom 2019 (covid19) hos vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk för sjukdomsprogression till svår covid19. Dosering: Den rekommenderade dosen är 300 mg nirmatrelvir (två 150 mg-tabletter) med 100 mg ritonavir (en 100 mg-tablett) som alla tas samtidigt oralt var 12:e timme i 5 dagar. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion ska uppmärksammas på att endast en tablett med nirmatrelvir ska tas tillsammans med tabletten med ritonavir var 12:e timme. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Läkemedel som är starkt beroende av CYP3A för clearance och för vilka förhöjda koncentrationer är förknippade med allvarliga och/eller livshotande reaktioner. Läkemedel som är potenta CYP3A-inducerare där signifikant minskade koncentrationer av nirmatrelvir/ritonavir i plasma kan vara förknippade med eventuell förlust av virologiskt svar och möjlig resistens. Paxlovid kan inte sättas in omedelbart efter utsättning av vissa läkemedel eftersom det tar några dagar för den inducerande effekten av dessa läkemedel (CYP3A-inducerare) att avklinga/försvinna, v.g. se vägledande förteckning över dessa läkemedel och ytterligare information om kontraindikationer i Paxlovids produktresumé www.fass.se Varningar och försiktighet: Risk för allvarliga biverkningar på grund av interaktioner med andra läkemedel. Insättning av Paxlovid, en CYP3A-hämmare, hos patienter som får läkemedel som metaboliseras av CYP3A eller insättning av läkemedel som metaboliseras av CYP3A hos patienter som redan får Paxlovid kan öka plasmakoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras av CYP3A. Insättning av läkemedel som hämmar eller inducerar CYP3A kan öka respektive minska koncentrationen av Paxlovid. Dessa interaktioner kan leda till kliniskt signifikanta biverkningar, v.g. se ytterligare information i Paxlovids produktresumé www.fass.se Paxlovid kan även påverka läkemedel som är CYP3A4-substrat, CYP2D6-substrat eller P-glykoproteinsubstrat. Effekt och säkerhet ska övervakas noga, v.g. se information i Paxlovids produktresumé. Paxlovid bör inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion eller gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min, inklusive patienter med ESRD under hemodialys). Paxlovid rekommenderas inte under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel såvida inte det kliniska tillståndet kräver behandling med Paxlovid. Det finns inga data om användningen av Paxlovid i ammande kvinnor.  
Datum för översyn av produktresumén: 02/2023.  
För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i gällande produktresumé om hur man rapportera biverkningar. 

Referenser:
1. PAXLOVID produktresumé www.fass.se
2. Senger MR, Evangelista TCS, Dantas RF, et al. COVID-19: molecular targets, drug repurposing and new avenues for drug discovery. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2020;115:e200254.
3. Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (infektion.net). Version 4.2 december 2022

PP-PAX-SWE-0146 Apr-2023