Vaccin Nimenrix®

En engångsdos av Nimenrix® kan skydda ungdomar och unga vuxna mot invasiva meningokocksjukdomar orsakade av Meningokock A, C, W och Y. 1

Beredning.1

  • Nimenrix tillhandahålls i en kartong med en injektionsflaska medpulver och en förfylld spruta med spädningsvätska. Nimenrix måste beredas före användande.


Administration.1

  • Vaccinet skall endast ges genom intramuskulär injektion.
  • Hos spädbarn är rekommenderat injektionsställe den anterolaterala delen av låret. Från 1 års ålder är det rekommenderade injektionsstället den anterolaterala delen av låret eller deltoidmuskeln.


Varningar och försiktighet.1

  • Nimenrix får inte administreras intravaskulärt, intradermalt eller subkutant.
  • Om möjligt bör Nimenrix och ett tetanustoxoid-innehållande vaccin, till exempel DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccin, ges samtidigt. Alternativt ska Nimenrix administreras minst en månad före det tetanustoxoidinnehållande vaccinet.

Säkerhetsprofilen för Nimenrix har utvärderats i kliniska studier på 9 895 individer vaccinerade med en enkeldos, inklusive 2 317 ungdomar.1

Vanligaste biverkningar (≥ 1/10).1

  • Svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, trötthet, irritabilitet, dåsighet, huvudvärk, feber, aptitlöshet.

 

Långtidseffekt.1

  • 10 år efter vaccination hade en majoritet av 11-55 åringar fortfarande immunsvar mot meningokockjsukdom orsakad av serogrupperna A, C, W och Y. (Andel individer som hade skyddande antikroppsnivåer mätt som hade skyddande antikroppsnivåer mätt som rSBA titer ≥ 1:8 var serogrupp A: 78,1 % (70,7; 84,3), serogrupp C: 90,9 % (85,2; 94,9), serogrupp W: 71,4 % (63,6; 78,4) och serogrupp Y 86,4 % (79,9; 91,4) Konfidensintervall 95%.

 

Dosering.1

Spädbarn från 6 veckors och upp till 6 månaders ålder.1

 

  • Två doser om vardera 0,5 ml ges med ett intervall om 2 månader mellan doserna.

Barn från 6 månaders ålder, ungdomar och vuxna.

 

  • Enkelt doseringschema med bara en enkeldos.1

Påfyllnadsdos (booster).1

 

  • Efter genomförd primärvaccination av spädbarn från 6 veckors ålder till högst 12 månaders ålder ska en boosterdos ges vid 12 månaders ålder, efter ett intervall på minst 2 månader efter den sista Nimenrixvaccinationen

Referenser

1. Nimenrix produktresumé www.fass.se

PP-NIM-SWE-0050 juni 2020