Kliniska resultat

MYLOTARGs godkännande bygger bl.a. på ALFA-0701-studien, en randomiserad multicenter fas 3-studie där en fraktionerad dos av gemtuzumab ozogamicin som tillägg jämfördes med dagens standardinduktionskemoterapi. I studien inkluderades vuxna patienter 30–50 år med tidigare obehandlad akut myeloisk leukemi (AML). Patienter med akut promyelocytisk leukemi (APL, AML3) och patienter med AML som härrör från myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller sekundär AML uteslöts från studien. Patienterna randomiserades till konventionell förstalinjesbehandling (3+7 daunorubicin+cytarabine) med eller utan gemtuzumab ozogamicin 3 mg/m2 dag 1, 4, och 7 under induktionsbehandlingen.6 

De patienter som uppnådde remission efter induktionsbehandling erhöll ytterligare 2 konsolideringsbehandlingar (daunorubicin+cytarabine) med eller utan gemtuzumab ozogamicin (3 mg/2;/dag på dag 1) efter hur de randomiserats vid studiens början. 

Studiens primära effektmått var händelsefri överlevnad (EFS). Sekundära effektmått inkluderade andel komplett remission (CR- och CRp), återfallsfri överlevnad (RFS), total överlevnad (OS) samt säkerhet för kombinationen DA med eller utan MYLOTARG. 

Prövningen uppfyllde sitt primära mål att visa att MYLOTARG som tillägg i fraktionerade doser (3 mg/m2 × 3) till induktionskemoterapi av standardtyp till patienter med tidigare obehandlad primärAML ledde till signifikant och kliniskt betydande förbättring av EFS (17,3 mån vs 9,5 mån, P=0,0002). 

Resultatet visade också en trend till ökad överlevnad med gemtuzumab ozogamicin men den var inte statistiskt säkerställd (P=0.1646). 

Den mest framträdande biverkningen med gemtuzumab ozogamicin var förlängd trombocytopeni. Veno-ocklusiv sjukdom (VOD) sågs hos 6 patienter i studiearmen jämfört med 2 i kontrollarmen. Att fraktionerat ge lägre doser av gemtuzumab ozogamicin möjliggör att högre kumulativa doser kan ges på ett säkert sätt och förbättrar väsentligt resultaten hos patienter med akut myeloisk leukemi. 

Gemtuzumab ozogamicin som tillägg till dagens standardkemoterapi har en fördelaktig risk-nytta-profil. 

Referenser

6. Castaigne S, et al. Lancet, 2012 Apr 21;379(9825):1508-16

PP-MYL-SWE-0060, mar 2022