Kort produktresumé Lyrica (pregabalin)

Lyrica® (pregabalin), Rx. ATC N03AX16 kapsel, oral lösning (F) Indikationer: Epilepsi: Tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Neuropatisk smärta: Behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Generaliserat ångestsyndrom: Behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Varningar och försiktighet: narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Behandling med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella effekter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk eller beroende av pregabalin. Dosering: 150–600 mg per dag, uppdelat på två eller tre doseringstillfällen. Styrkor och förpackningar: Lyrica finns som hård kapsel, 25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg i förpackningar om 14, 56 eller 84 st, samt burk 75, 150 och 300 mg om 200 st. Lyrica finns även som oral lösning 20 mg/ml i plastflaska om 473 ml. Förmån med begränsningar: Vid epilepsi ingen begränsning. Vid neuropatisk smärta endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig ett tricykliskt antidepressivt läkemedel eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Vid generaliserat ångestsyndrom endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.

För mer information och prisuppgifter se www.fass.se. Senast uppdaterade produktresumé Augusti 2021

Pfizer, 191 90 Sollentuna. Telefon 08-550 520 00. www.pfizer.se

 

PP-LYR-SWE-0203 Apr-2019

Relaterade behandlingsområden

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020