Indikation

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Lyrica (pregabalin) är godkänt för behandling av neuropatisk smärta hos vuxna, för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) hos vuxna patienter och som tilläggsbehandling av vuxna med partiella epileptiska anfall.

Lyrica och neuropatisk smärta

Lyrica kan användas för behandling av perifer neuropatisk smärta - till exempel hos diabetespatienter eller patienter med herpes zoster (bältros)- och för behandling av central neuropatisk smärta - till exempel hos patienter med ryggmärgsskada1.

Studier har visat att Lyrica har effekt på smärta i samband med diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi och ryggmärgsskador. Kliniska prövningar upp till 12 veckor hade som primärt mål att minska perifer eller central neuropatisk smärta hos patienter med diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi. Prövningarna visade en lindring av smärta efter 1 vecka och smärtreduktionen kvarstod hela behandlingsperioden.
I studier med ryggmärgsskadade patienter hade pregabalin en måttlig lindring av neuropatisk smärta2.

Cancerrelaterad neuropatisk smärta: I en studie där 120 cancerpatienter med neuropatisk smärta deltog, sågs en kliniskt signifikant opioidbesparande effekt av Lyrica3. En 8 veckors epidemiologisk prospektiv studie med 273 cancerpatienter, där patienterna behandlades med monoterapi eller polyterapi med eller utan kompletterande behandling med pregabalin, visade en signifikant minskning av intensiteten av neuropatisk smärta i den patientgrupp som samtidigt fick pregabalin4.

Lyrica och generaliserad ångestsyndrom (GAD)

Baserat på flera placebokontrollerade studier har lyrica också registrerats för behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD). Studierna utfördes under 4-8 veckor. I studierna bedömdes effekten av pregabalin på psykiska och somatiska ångestsymtom vid olika doser (150-600 mg).

Studierna bestod av 6 kontrollerade studier som varade under 4-6 veckor, 1 studie på 8 veckor som studerade äldre patienter, samt 1 långtidsstudie om återfallssjukdom med en dubbelblind återfallsförebyggande fas på 6 månader.

I studierna sågs efter en vecka lindring av symtom från generaliserat ångestsyndrom, genom mätning med Hamiltons ångestskala (Hamilton Anxiety Ratlng Scale, HAM-A).

I de kontrollerade kliniska studierna som varade i 4-8 veckor uppnådde 52 % av de patienter som behandlades med Lyrica och 38 % av de patienter som fick placebo minst 50 % förbättring av deras totala HAM-A-poäng, från baslinje till studiens slut1.

Lyrica och epilepsi

Lyrica används som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med partiella epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en viss del av hjärnan) med eller utan sekundär generalisering.

Lyrica har studerats som tilläggsbehandling i 3 kontrollerade 12-veckors studier med antingen 2 eller 3 doseringstillfällen per dag. Den övergripande effekt- och säkerhetsprofilen var densamma för 2 och 3 doseringstillfällen per dag.

En minskning av anfallsfrekvens sågs efter en vecka1.

Tillbaka till toppen

Patient support

Lyrica patientstödsprogram

LyricaPatient är ett stödprogram som är utformat för att hjälpa Lyricapatienter som diagnostiserats med neuropatisk smärta att hantera sin behandling. Programmet innehåller information om neuropatisk smärta, vanliga frågor och tillgång till Lyrica patientapp.

Läs mer

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Lyrica produktresumé på fass.se
2. Guy S, et al. Anticonvulsant medication use for the management of pain following spinal cord injury: systematic review and effectiveness analysis. Spinal Cord. 2014;52:89-96.
3. Mishra, et al. A comparative efficacy of amitriptyline, gabapentin, and pregabalin in neuropathic cancer pain: a prospective randomized double-blind placebo-controlled study. Am J Hosp Palliat Care. 2012; 29(3):177-82.
4. Manas A, et al. Post hoc analysis of pregabalin vs. non-pregabalin treatment in patients with cancer-related neuropathic pain: better pain relief, sleep and physical health. Clin Transl Oncol. 2011; 13(9): 656-63.

PP-LYR-SWE-0182-Maj-2018