Indikation1

Lyrica_försiktighetsikonenRisk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Lyrica (pregabalin) är godkänt för behandling av neuropatisk smärta hos vuxna, för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) hos vuxna patienter och som tilläggsbehandling av vuxna med partiella epileptiska anfall.

Lyrica och neuropatisk smärta

Lyrica kan användas för behandling av perifer neuropatisk smärta - till exempel hos diabetespatienter eller patienter med herpes zoster (bältros)- och för behandling av central neuropatisk smärta - till exempel hos patienter med ryggmärgsskada1.

Studier har visat att Lyrica har effekt på smärta i samband med diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi och ryggmärgsskador. Kliniska prövningar upp till 12 veckor hade som primärt mål att minska perifer eller central neuropatisk smärta hos patienter med diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi. Prövningarna visade en lindring av smärta efter 1 vecka och smärtreduktionen kvarstod hela behandlingsperioden. I studier med ryggmärgsskadade patienter hade pregabalin moderat till stor effekt (0,695-3,805) på neuropatisk smärta2.

Lyrica och generaliserad ångestsyndrom (GAD)1

Baserat på flera placebokontrollerade studier har lyrica också registrerats för behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD). Studierna utfördes under 4-8 veckor. I studierna bedömdes effekten av pregabalin på psykiska och somatiska ångestsymtom vid olika doser (150-600 mg).

Studierna bestod av 6 kontrollerade studier som varade under 4-6 veckor, 1 studie på 8 veckor som studerade äldre patienter, samt 1 långtidsstudie om återfallssjukdom med en dubbelblind återfallsförebyggande fas på 6 månader.

I studierna sågs efter en vecka lindring av symtom från generaliserat ångestsyndrom, genom mätning med Hamiltons ångestskala (Hamilton Anxiety Ratlng Scale, HAM-A).

I de kontrollerade kliniska studierna som varade i 4-8 veckor uppnådde 52 % av de patienter som behandlades med Lyrica och 38 % av de patienter som fick placebo minst 50 % förbättring av deras totala HAM-A-poäng, från baslinje till studiens slut.

Lyrica och epilepsi1

Lyrica används som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med partiella epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en viss del av hjärnan) med eller utan sekundär generalisering.

Lyrica har studerats som tilläggsbehandling i 3 kontrollerade 12-veckors studier med antingen 2 eller 3 doseringstillfällen per dag. Den övergripande effekt- och säkerhetsprofilen var densamma för 2 och 3 doseringstillfällen per dag.

En minskning av anfallsfrekvens sågs efter en vecka.

Tillbaka till toppen

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Lyrica produktresumé på fass.se
2. Guy S, et al. Anticonvulsant medication use for the management of pain following spinal cord injury: systematic review and effectiveness analysis. Spinal Cord. 2014;52:89-96.

PP-LYR-SWE-0207 Dec-2020