Studiedesign1,2

LORVIQUA  (lorlatinib) har undersökts hos patienter med NSCLC i en enarmad, fas 2 studie, hos tidigare behandlade patienter med avancerad ALK+ NSCLC (patienter med hjärnmetastaser var inkluderade i studien)

Studien inkluderade flera kohorter där tre ingick i den godkända indikationen för LORVIQUA. Även tidigare behandlade patienter som fått upp till tre ALK TKI:er, inklusive crizotinib och andra generationens ALK TKI:er (alectinib, brigatinib, ceritinib) var inkluderade samt patienter med eller utan hjärnmetaster. 

Doseringen var 100 mg en gång dagligen. 


Primära effektmått: 
Objektiv tumörrespons (ORR)*
Intrakraniell tumörrespons (IC-ORR)

Ytterligare effektmått: 
Responsens varaktighet (DOR)
Intrakraniell DOR

*Definieras som komplett respons eller partiell respons enligt RECIST version 1.1, som bedömt av oberoende central granskning. 

Utforska mer

Referneser
1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Solomon B, et al. Lancet Oncol 2018;19(12):1654 – 67.