Säkerhetsprofil1

Kontraindikationer, Varningar och försiktighetSärskilda populationer, Viktiga läkemedelsinteraktioner, Biverkningar

Kontraindikationer

LORVIQUA (lorlatinib) är kontraindicerat vid samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare, samt vid överkänslighet mot lorlatinib eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresumén.  

Varningar och försiktighet

HYPERLIPIDEMI 

Serumkolesterol och triglycerider ska övervakas innan LORVIQUA sätts in, samt 2, 4 och 8 veckor efter insättning och därefter regelbundet. 

CNS-PÅVERKAN 

Dosjustering eller utsättning kan krävas för patienter med CNS-påverkan. 

ATRIOVENTRIKULÄRT BLOCK (AV-block)

Elektrokardiografi (EKG) ska övervakas innan insättning och därefter varje månad, i synnerhet hos patienter som har predisponerande tillstånd för kardiella händelser. 

NEDSATT VÄNSTERKAMMAREJEKTIONSFRAKTION (LVEF)

Hos patienter med kardiella riskfaktorer ska hjärtövervakning, inklusive bedömning av LVEF vid baslinjen samt under behandling, övervägas. 

FÖRHÖJT AMYLAS OCH LIPAS 

Patienter ska övervakas med avseende på förhöjt lipas och amylas innan insättning av LORVIQUA och därefter regelbundet. 

INTERSTITIELL LUNGSJUKDOM (ILD)/PNEUMONIT

Patienter som uppvisar förvärrade andningssymtom som tyder på ILD/pneumonit ska omgående utvärderas för ILD/pneumonit. 

GRAVIDITET OCH FERTILITET

Manlig fertilitet kan påverkas under behandling med LORVIQUA. Män bör söka råd om effektiva fertilitetsbevarande åtgärder innan behandling. Det är okänt om LORVIQUA påverkar kvinnlig fertilitet.

Under behandling med LORVIQUA, och under minst 14 veckor efter den sista dosen, måste manliga patienter med kvinnlig fertil partner använda effektiva preventivmedel, inklusive kondom, och manliga patienter med gravid partner måste använda kondom.

Fertila kvinnor ska tillrådas att undvika att bli gravida under tiden de får LORVIQUA. En mycket effektiv icke hormonell preventivmedelsmetod krävs för kvinnliga patienter under behandling med LORVIQUA, eftersom LORVIQUA kan göra hormonella preventivmedel ineffektiva. Om det är omöjligt att undvika en hormonell preventivmetod måste kondom användas i kombination med den hormonella metoden. Användning av effektivt preventivmedel måste fortsätta under minst 21 dagar efter avslutad behandling. 

AMNING

Det är okänt om LORVIQUA och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för nyfödda barn/spädbarn kan inte uteslutas.

LORVIQUA ska inte användas under amning. Amning ska avbrytas under behandling med LORVIQUA och i 7 dagar efter den sista dosen. 

LAKTOSINTOLERANS 

Detta läkemedel innehåller laktos som ett hjälpämne.  Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte ta detta läkemedel. 

NATRIUM I KOSTEN 

LORVIQUA innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 25 mg eller 100 mg tablett. Patienter som står på en saltfattig kost ska informeras om att denna produkt är i huvudsak ”natriumfri”.

Särskilda populationer

NEDSATT LEVERFUNKTION

Ingen dosjustering behövs vid lätt nedsatt leverfunktion. 

Ingen information finns tillgänglig om LORVIQUA hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion. Därför rekommenderas inte LORVIQUA till dessa patienter. 

ÄLDRE POPULATION

Ingen dosrekommendation kan ges för patienter ≥ 65 år på grund av begränsade data för denna population. 

NEDSATT NJURFUNKTION 

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (CrCl ≥ 30 ml/min). Det finns mycket begränsade data om användning av LORVIQUA vid kraftigt nedsatt njurfunktion och därför rekommenderas inte användning av LORVIQUA om CrCl < 30 ml/min. 

VIKTIGA LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

CYP3A4/5-inducerare

 • Plasmakoncentrationen av LORVIQUA kan reduceras vid samtidig användning av CYP3A4/5-inducerare.
 • Ökning av alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) har observerats vid samtidig användning av LORVIQUA och starka CYP3A4/5-inducerare.
 • Samtidig användning av LORVIQUA med starka CYP3A4/5-inducerare (t.ex. rifampin) är kontraindicerat.
 • Samtidig användning av måttliga CYP3A4/5-inducerare ska undvikas, om möjligt, eftersom de också kan minska plasmakoncentrationen av LORVIQUA. 
 • Exempel på CYP3A4/5-inducerare: 
  • rifampicin
  • enzalutamid
  • fenytoin
  • karbamazapin
  • mitotan
  • johannesört

CYP3A4/5-hämmare

 • Samtidig användning av starka CYP3A4/5-hämmare kan öka plasmakoncentrationen av LORVIQUA. 
 • Exempel på starka CYP3A4/5-hämmare:
  • itrakonazol
  • vorikonazol
  • boceprevir
  • ketokonazol
  • paritaprevir i kombination med ritonavir och ombitasvir och/eller dasabuvir
  • ritonavir
  • kobicistat
  • posakonazol
  • troleandomycin
  • ritonavir i kombination med elvitegravir, indinavir, lopinavir eller tipranavir
 • Ett alternativt samtidigt läkemedel med mindre potential att hämma CYP3A4/5 ska övervägas.
 • Om en stark CYP3A4/5-hämmare måste ges samtidigt ska startdosen av LORVIQUA minskas från 100 mg en gång dagligen till 75 mg en gång dagligen.
 • Grapefrukt och grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationen av LORVIQUA och ska undvikas.

CYP3A4/5-substrat

 • LORVIQUA är en tidsberoende hämmare och en inducerare till CYP3A4/5 – dess nettoeffekt in vivo är induktion.
 • Samtidig användning av LORVIQUA och CYP3A4/5-substrat med snävt terapeutiskt index ska undvikas eftersom koncentrationen av dessa läkemedel kan sänkas av LORVIQUA.
 • Exempel på CYP3A4/5-substrat med snäva terapeutiska index, som ska undvikas:
  • alfentanil
  • dihydroergotamin
  • fentanyl
  • ciklosporin 
  • ergotamin
  • pimozid
  • kinidin
  • sirolimus
  • takrolimus
  • midazolam
  • hormonella preventivmedel

Biverkningar

Rapporterade biverkningar hos ≥ 10% av patienterna som behandlades med LORVIQUA.2

biverkningstabell

* Denna punkt bestod av ett kluster av biverkningar som kan representera liknande symptom eller syndrom. 

Utforska mer

Referenser

1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Bauer TM, et al. The Oncologist. 2019 Mar 19. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0380 [Epub ahead of print]

PP-LQA-SWE-0038 maj 2020