LORVIQUA (lorlatinib) ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention för patienter med ALK+ avancerad NSCLC 

Fredrik Nilsson, MSc PhD, Hälsoekonom
Fredrik Nilsson, MSc
PhD, hälsoekonom

I januari 2022 godkändes en ny indikation av Lorviqua för behandling av vuxna patienter med ALK+ avancerad NSCLC som inte tidigare behandlats med ALK-hämmare. Lorviqua har sedan 2019 begränsad subvention till patienter som tidigare behandlats med ALK-hämmare, och nu har ett nytt beslut tagits som medför en ändring av subventionsstatusen. Vi har frågat Fredrik Nilsson, MSc PhD, hälsoekonom, vad det nya beslutet innebär.   

Vad betyder det nya subventionsbeslutet för patienterna med ALK+ avancerad NSCLC?  

– I korthet betyder det att TLV har beslutat att Lorviqua nu har en generell subvention, utan begränsningar, och därmed kan förskrivas även till första linjens patienter med ALK+ avancerad NSCLC.  

Är det något särskilt du vill belysa i TLVs underlag/beslut?  

– Det är ett välformulerat beslut som tydligt belyser att Lorviqua tillför ett värde som första linjens behandling.  Speciellt poängteras att effekten på den progressionsfria överlevnaden bedöms vara åtminstone jämförbar med Alecensa, och att den indirekta jämförelsen tyder på en möjlig effektfördel för Lorviqua.  TLV påtalar också den statistiskt signifikanta effektfördel som Lorviqua har på att fördröja tiden till intrakraniell progression.   

Hur ser kostnaderna ut jämfört med andra behandlingsalternativ?  

– Kostnaderna har bedömts vara jämförbara med redan existerande alternativ av ALK-hämmare. 

– Slutligen vill jag poängtera att Lorviqua nu är subventionerat oavsett behandlingslinje, och om det finns medicinska skäl att förskriva Lorviqua så ingår det i det generella högkostnadsskyddet  

 

ALK+= ALK-positiv, NSCLC= icke-småcellig lungcancer, TLV= tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Utforska mer

PP-LOR-SWE-0011, april 2022