Kort produktresumé LORVIQUA® (lorlatinib)

LORVIQUA® (lorlatinib), L01XE44, filmdragerad tablett, 25 mg, 100 mg, Rx, (F). Indikation: som monoterapi av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller crizotinib och minst en annan ALK TKI. Kontraindikationer: Överkänslighet mot lorlatinib eller något hjälpämne, samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare. Varningar och försiktighet: Hyperlipidemi, effekter på centrala nervsystemet, atrioventrikulärt block, nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion, förhöjt lipas och amylas, interstitiell lungsjukdom/pneumonit. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.seÖvrig information: Begränsad subvention: Subventioneras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfom-kinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller crizotinib och minst en annan ALK TKI. Senaste översyn av produktresumén: 2021-03. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna     

BT_1000x858px

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i Produktresumén om hur man rapporterar biverkningar. 

PP-LQA-SWE-0021, Sept 2019 

 

Utforska mer

PP-LQA-SWE-0038 maj 2020