Dosering och biverkningshantering1

Rekommenderad dos
Den rekommenderade dosen för LORVIQUA (lorlatinib) är 100 mg en gång dagligen till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Patienten ska ta LORVIQUA vid samma tidpunkt varje dag, med eller utan mat.

Tabletterna ska sväljas hela. De får inte krossas eller delas före nedsväljning. Tabletterna ska inte tas om de är trasiga, har sprickor eller är intakta på annat sätt.

Dosjustering

Dosjustering kan krävas beroende på individuell säkerhet eller tolerabilitet.

Första dosminskningen (vid behov)
75 mg en gång dagligen

Andra dosminskningen (vid behov)
50 mg en gång dagligen
Om en dosminskning är nödvändig finns  LORVIQUA i styrkorna 100 mg och 25 mg. 

Tablett lorviqua
Tabletterna är inte i naturlig storlek

Avbryt LORVIQUA-behandling permanent hos patienter som inte kan tolerera en dos på 50 mg en gång dagligen.

 

Interaktiv video: LORVIQUA- säkerhetsprofil och biverkningshantering

Vi går igenom LORVIQUAs säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar. I det övre vänstra hörnet hittar du en kapitelmeny som du kan interagera med.

PP-LQA-SWE-0035, maj 2020

Biverkningshantering1,2

HYPERLIPIDEMI

Hyperlipidemi kan i de flesta fall hanteras med lipidsänkande läkemedelsbehandling, utan behov av att avbryta behandlingen eller att sänka dosen av LORVIQUA.

 • Så snart som hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi observeras ska patienten sättas in på lipidsänkande behandling, det vill säga till exempel en statin.
 • Pitavastatin, pravastatin eller rosuvastatin ska övervägas i första hand eftersom de inte interagerar med de specifika cytokrom P450-enzymerna, vars katalytiska aktivitet kan påverkas av LORVIQUA.
 • Serumkolesterol och triglycerider ska monitoreras innan lorlatinib sätts in samt 2, 4 och 8 veckor efter behandlingsstarten och därefter regelbundet. 

Lindrig/måttlig hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

 • Initiera eller modifiera lipidsänkande behandling.
 • Fortsätt med samma dos LORVIQUA.

Svår hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

 • Introduktion av lipidsänkande behandling
  ELLER
  ökad dos av existerande lipidsänkande behandling 
  ELLER
  ändra till en ny lipidsänkande behandling.
 • Fortsätt med samma dos LORVIQUA.


Livshotande hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

 • Introduktion av lipidsänkande behandling
  ELLER 
  ökad dos av existerande lipidsänkande behandling
  ELLER 
  ändra till en ny lipidsänkande behandling.
 • Avbryt LORVIQUA tills återhämtning till måttlig eller lindrig svårighetsgrad.
 • Utmana igen med samma LORVIQUA-dos medan lipidsänkande behandling maximeras i enlighet med respektive förskrivningsinformation.
 • Om svår hyperkolesterolemi och/eller hyperlipidemi inträffar igen trots maximal lipidsänkande behandling, minska LORVIQUA med 1 dossteg.

CNS-PÅVERKAN1,2

De flesta CNS-biverkningarna var lindriga, övergående och återgick till det normala efter
dosuppehåll och/eller dosjustering.

Om patienten redan har en existerande affektiv störning eller kognitiv sjukdom är det viktigt att övervaka eventuella förändringar i patientens humör eller kognition.

 • Överväg att göra avbrott med LORVIQUA om någon CNS-påverkan av grad 1 utvecklas. När patienten återhämtat sig till baslinje kan LORVIQUA sättas in på nytt med samma dos eller en lägre dos om det behövs.
 • Om en CNS-påverkan av grad 2 eller 3 utvecklas, gör uppehåll i behandlingen tills toxiciteten är grad 1 eller lägre. Återuppta sedan LORVIQUA minskat med 1 dossteg.
 • Sätt ut LORVIQUA permanent om en CNS-påverkan av grad 4 inträffar.

ÖDEM1

Prova konservativa åtgärder som ben i högläge och kompressionsstrumpor för ödem i nedre extremiteter. 

 • Att sänka salt i kosten och öka mängden motion kan övervägas för låggradigt ödem. 
 • Överväg tillägg av en diuretika som exempelvis furosemid. Spironolakton kan läggas till om gensvaret på furosemid är otillräckligt.

Utveckling av ödem i nedre extremitet:

 • Pröva ben i högläge och kompressionsstrumpor.
 • Vid förbättring, fortsätt med LORVIQUA i samma dos.
 • Vid utebliven förbättring, initiera diuretika, exempelvis furosemid.
 • Vid förbättring med diuretika, fortsätt med LORVIQUA i samma dos.
 • Vid utebliven förbättring med diuretika, överväg att lägga till spironolakton. Följ allmän vägledning för dosjustering.

PERIFER NEUROPATI1

Om perifer neuropati förvärras eller utvecklas efter att ha påbörjat LORVIQUA med dosen 100 mg en gång dagligen kan läkaren modifiera dosen efter eget godtycke med hjälp av den allmänna vägledningen för dosjustering i avsnittet "ÖVRIGA BIVERKNINGAR" nedan. 

 • Tillägg av vitamin B1 och B6 kan vara fördelaktigt. 
 • Överväg behandling med ett neuropatiskt smärtstillande medel. 
 • Om perifer neuropati förekommer samtidigt som perifert ödem (i synnerhet i de övre extremiteterna) kan behandling med diuretika förbättra både ödemet och symtomen för perifer neuropati.

GASTROINTESTINALA EFFEKTER1,2

Dosjusteringar kan i sällsynta fall krävas för gastrointestinala biverkningar.

 • Allmän vägledning om dosjustering enligt avsnittet "ÖVRIGA BIVERKNINGAR" kan följas i svårare fall.
 • Förstoppning och diarré kan vanligtvis hanteras med sedvanlig medicinsk behandling.


AV-BLOCK OCH ANDRA EKG-FYND1,2

För patienter med redan existerande PR-förlängning ska EKG-övervakning genomföras under behandlingen. 

Första gradens AV-block (PR > 200 msek)

Symtomatiskt AV-block

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG-symtom noga.
 • Om symtomen återgår till det normala, återuppta samma dos eller minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.

Asymtomatiskt AV-block

 • Fortsätt med LORVIQUA med samma dos.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG/symtom noga.

Andra gradens AV-block

Symtomatisk

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Remittera för hjärtobservation och övervakning.
 • Överväg pacemaker om symtomatiskt AV-block kvarstår.
 • Om symtomen återgår till det normala och AV-blocket av andra graden återgår till det normala, minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.
 • Om patienter slår tillbaka till asymtomatiskt AV-block av första graden, minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.

Asymtomatisk

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG/symtom noga.
 • Om påföljande EKG inte visar något andra gradens AV-block, återuppta samma dos eller minska LORVIQUA med 25 mg.

Komplett AV-block

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Remittera för hjärtobservation och övervakning. 
 • Tillfällig pacing kan vara indicerat för symtomatiskt AV-block.
 •  Om AV-blocket inte återgår till det normala kan insättning av pacemaker övervägas.

Om pacemaker sätt in, återuppta LORVIQUA med full dos.
Om pacemaker inte sätts in, återuppta LORVIQUA med en dos minskad med 25 mg endast när symtom återgår till det normala OCH PR-intervall är < 200 msek.

INTERSTITIELL LUNGSJUKDOM (ILD)1,2

Alla patienter som uppvisar nya eller förvärrade andningssymtom som påvisar ILD/pneumonit (till exempel dyspné, hosta och feber) ska omgående utvärderas för ILD/pneumonit. 

 • Avbryt LORVIQUA tills symtomen återgått till vad de var vid baslinjen och överväg att sätta in kortikosteroidbehandling. 
 • Om symtomen återgår till det normala, återuppta behandling minskad med en dosnivå. 
 • Avbryt permanent om ILD återkommer eller inte återgår till det normala efter 6 veckor med avbruten behandling och steroidbehandling. 
 • Behandling med LORVIQUA ska sättas ut permanent om ILD av grad 3–4 inträffar. 

 

FÖRHÖJT LIPAS1,2

 • Lipas och amylas ska kontrolleras innan insättning av LORVIQUA och sedan regelbundet därefter. 
 • Vid förhöjt lipas av grad ≥ 3 ska allmän dosjustering tillämpas. 


ÖVRIGA BIVERKNINGAR1,2

Biverkning av grad 1 eller 2: Fortsätt med LORVIQUA med samma dos eller reducera dosen med ett dossteg enligt klinisk bedömning.
Biverkning av grad 3 eller 4: Avbryt behandling med LORVIQUA tills återgång av symptomen till grad 2 eller baslinjevärdet uppnås. Fortsätt sedan behandlingen minskat med ett dossteg. 

INFÖR INSÄTTNING AV LORVIQUA1

Inför att en patient sätts in på LORVIQUA rekommenderas nedanstående undersökningar:

 • Serumkolesterol
 • Triglycerider
 • Lipas
 • Amylas
 • EKG
 • Kroppsvikt
 • LVEF (hos patienter med kardiella riskfaktorer)
 • Fråga om patientens psykiatriska anamnes och kognitiva funktion (tal)

Rekommenderad monitorering:

 • Serumkolesterol och triglycerider vid 2, 4 och 8 veckor efter insättning och därefter regelbundet
 • Lipas och amylas ska övervakas regelbundet och när det är kliniskt indicerat
 • EKG varje månad, i synnerhet om det föreligger existerande kardiella riskfaktorer
 • Regelbunden kardiell övervakning, inklusive LVEF, hos patienter med kardiella riskfaktorer

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Bauer TM, et al. The Oncologist. 2019 Mar 19. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0380 [Epub ahead of print]

PP-LQA-SWE-0050, september 2020