Dosering och biverkningshantering av LORVIQUA (lorlatinib)1

Rekommenderad dos
Den rekommenderade dosen för LORVIQUA (lorlatinib) är 100 mg en gång dagligen till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Patienten ska ta LORVIQUA vid samma tidpunkt varje dag, med eller utan mat.

Tabletterna ska sväljas hela. De får inte krossas eller delas före nedsväljning. Tabletterna ska inte tas om de är trasiga, har sprickor eller är intakta på annat sätt.

Dosjustering

Dosjustering kan krävas beroende på individuell säkerhet eller tolerabilitet.

Första dosminskningen (vid behov)
75 mg en gång dagligen

Andra dosminskningen (vid behov)
50 mg en gång dagligen
Om en dosminskning är nödvändig finns  LORVIQUA i styrkorna 100 mg och 25 mg. 

Tablett lorviqua
Tabletterna är inte i naturlig storlek

Avbryt LORVIQUA-behandling permanent hos patienter som inte kan tolerera en dos på 50 mg en gång dagligen.

 

Interaktiv video: LORVIQUA- säkerhetsprofil och biverkningshantering

Vi går igenom LORVIQUAs säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar. I det övre vänstra hörnet hittar du en kapitelmeny som du kan interagera med.

I denna film går vi igenom LORVIQUAS (lorlatinib) säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar. I denna video kan ni hoppa mellan kapitlen eller gå igenom hela från början till slut. Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Mycket har hänt inom ALK-området och många nya terapier har blivit tillgängliga för ALK-positiv, icke-småcellig lungcancer sedan Xalkori (crizotinib) godkändes år 2012. Men fram tills LORVIQUA godkändes år 2019 fanns det inte några godkända målriktade terapier för patienter som progredierade på alectinib eller ceritinib. Så nu är nästa linje klar.

Börjar vi med indikationen så är LORVIQUA som monoterapi avsett för behandling av vuxna med avancerad ALK-positiv, icke-småcellig lungcancer vars sjukdom har progredierat efter alectinib eller ceritinib som första ALK-TKI eller efter crizotinib och minst en annan ALK-TKI. Det vill säga, har ni en patient som börjar sin behandlingsresa med alectinib eller ceritinib kan ni erbjuda LORVIQUA direkt efter. Alternativt, har ni en patient som började sin behandlingsresa med crizotinib och fick en eller flera andra ALK-TKI efter det kan ni erbjuda LORVIQUA direkt efter.

På denna bild kan ni se de biverkningar som förekom hos fler än 10 % av patienterna i LORVIQUAS registreringsstudie och som jag kommer att gå igenom på en djupare nivå. De vanligaste rapporterade biverkningarna med LORVIQUA var: hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi, ödem, perifer neuropati, viktökning, kognitiva biverkningar och påverkan på sinnesstämning. Cirka 3 % av patienterna i studien avslutade sin behandling på grund av  biverkningar. Majoriteten av de som avslutade behandlingen gjorde det på grund av
kognitiva biverkningar. Men ödem och perifer neuropati var de vanligaste orsakerna till dosreducering i studien.

Det finns två styrkor av LORVIQUA -tabletterna, 100 mg och 25 mg, vilket möjliggör dosjustering vid eventuella biverkningar. Behöver man dosjustera så kan man först gå ner till 75 mg en gång per dag. Behöver man dosjustera vidare kan man gå ner till 50 mg en gång per dag. Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas, tuggas eller lösas upp. LORVIQUA ska inte användas vid samtidigt användning av starka CYP3A4/5-inducerare för patienter som visar överkänslighet mot LORVIQUA eller något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresumén. Patienter ska även undvika grapefrukt och grapefruktjuice under behandling med LORVIQUA.

De vanligaste rapporterade biverkningarna med LORVIQUA

De vanligaste rapporterade biverkningarna med LORVIQUA var hyperkolesterolemi samt hypertriglyceridemi. Dessa biverkningar kan hanteras med lipidsänkande läkemedel men i vissa fall kan även dosjustering samt uppehåll i behandling behövas.Mediantid till debut
för båda biverkningarna var 15 dagar. Mediandurationenför hyperkolesterolemi var 381 dagar och för hypertriglyceridemi 405 dagar. På grund av dessa biverkningar rekommenderas att patientens serumkolesterol och triglycerider monitoreras. Detta före insättande av LORVIQUA  samt två, fyra och åtta veckor efter insättande av LORVIQUA och regelbundet därefter. Vid behandling med LORVIQUA kan CNS-biverkningar uppstå. Majoriteten av studiepatienterna utvecklade en lindrig grad av CNS-påverkan. Men vid biverkan av grad 2 eller 3 ska man göra uppehåll i behandlingen tills toxiciteten är grad 1 eller lägre. Återuppta sedan behandlingen minskad med ett dossteg. Däremot, vid biverkan av grad 4, ska LORVIQUA sättas ut permanent. De vanligaste CNS-biverkningarna som rapporterades var kognitiv påverkan, till exempel försämrat minne, humörpåverkan, såsom irritabilitet, samt påverkan på tal och psykotiska effekter. Dessa biverkningar var i allmänhet övergående och spontant reversibla när uppehåll gjordes i doseringen och/eller dosen sänktes. Mediantid till debut för kognitiva biverkningar var 92 dagar och för humörpåverkan samt talrubbningar eller talsvårigheter var det 44 dagar respektive 42 dagar. Mediandurationen för kognitiva biverkningar var 225 dagar, medan för humörpåverkan samt talsvårigheter var det 83 respektive 106 dagar. Det är viktigt att informera patienten om att försiktighet ska iakttas vid framförande av fordon eller maskiner eftersom CNS-påverkan är möjlig.

Biverkningar såsom förhöjt lipas och/eller amylas har förekommit med LORVIQUA och kan hanteras med dosuppehåll och dosjusteringar. Det som bör göras är att monitorera patientens lipas och amylas före insättande av LORVIQUA samt regelbundet därefter när det är kliniskt indicerat. 

Interstitiell lungsjukdom/pneumonit, är en biverkan som kan uppstå med LORVIQUA. Beroende på svårighetsgraden ska LORVIQUA avbrytas tillfälligt och/eller permanent. Vid grad 1- och 2-biverkan ska uppehåll göras tills symptomen återgår till det normala. Sedan kan behandlingen återupptas, minskat med ett dossteg. Under uppehållet kan man även överväga initiering av kortikosteroider. Vid biverkan av grad 3 och 4 ska behandlingen med LORVIQUA avbrytas permanent. Patienter som får förvärrade andningssymptom, vilket tyder på interstitiell lungsjukdom/pneumonit, t ex dyspné, hosta eller feber, ska utredas omgående. 

Förlängt PR-intervall och AV-block har rapporterats hos patienter som får LORVIQUA. AV-block förekom hos 1 % av patienterna. Beroende på graden av AV-block kan man dosjustera med LORVIQUA. Kontrollera EKG innan LORVIQUA sätts in och därefter en gång i månaden, särskilt hos patienter med tillstånd som predisponerar för kliniskt signifikanta hjärtbiverkningar. I broschyren "LORVIQUA - praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal" som går att beställa på pfizerpro.se finns ett lättöverskådligt flödesschema på hur man ska agera vid AV-block beroende på grad och symptom.

För övriga biverkningar som inte har nämnts i denna film finns det några generella  rekommendationer för justering av LORVIQUA-dosen. Har ni en patient som visar biverkan eller biverkningar vid grad 1 och 2, överväg enligt kliniskt bedömning att antingen avstå från dosjustering eller minska med ett dossteg. Har ni en patient som visar biverkan eller biverkningar över grad 3, gör uppehåll med LORVIQUA tills biverkan eller biverkningarna går ner till grad 2 eller lägre. Återuppta därefter LORVIQUA med ett dossteg minskat.

Gällande fertilitet och amning så ska kvinnor informeras om att graviditet ska undvikas under tiden du behandlas med LORVIQUA. Det innebär att en mycket effektiv icke-hormonell preventivmetod måste användas under behandlingen och i minst 35 dagar efter att behandlingen är slutförd. LORVIQUA ska heller inte användas under amning. Det innebär att amning ska avbrytas under behandlingen och i sju dagar efter sista dosen. Vad gäller män så måste manliga patienter med kvinnliga fertila partners använda effektiva preventivmedel under behandling och i minst 14 veckor efter den sista dosen. Manliga patienter med gravid partner måste använda kondom. 

Tittar vi vidare på särskilda patientgrupper kan vi se att för patienter äldre än 65 år kan inga dosrekommendationer ges. Detta på grund av begränsad data för denna population. För patienter med nedsatt njurfunktion samt nedsatt leverfunktion behövs inte dosjustering vid lätt till måttligt nedsatt njurfunktion samt lätt nedsatt leverfunktion. En minskad dos av LORVIQUA rekommenderas till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion till exempel en startdos på 75 mg tagen peroralt en gång dagligen. På grund av begränsade data rekommenderas LORVIQUA inte till patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion.

Så för att summera det som bör göras innan insättning av LORVIQUA så rekommenderas följande undersökningar:

 • Serumkolesterol och triglycerider vid två, fyra och åtta veckor efter insättning och därefter regelbundet.
 • Lipas och amylas ska övervakas regelbundet och när det är kliniskt indicerat.
 • Ett EKG varje månad rekommenderas i synnerhet om det föreligger existerande kardiella riskfaktorer.
 • Kroppsvikt och regelbunden kardiell övervakning inklusive LVEF hos patientermed kardiella riskfaktorer.

Sammanfattningsvis är de flesta biverkningar som förknippas med LORVIQUA av grad 1 till 2. Och de flesta av dessa går att hantera med dosreduktioner, dosuppehåll eller stödjande läkemedelsbehandling.

Om du har några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss. Broschyren "LORVIQUA - praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal" finns att beställa i vår webbshop.
 


 

 

Biverkningshantering1,2

HYPERLIPIDEMI

Hyperlipidemi kan i de flesta fall hanteras med lipidsänkande läkemedelsbehandling, utan behov av att avbryta behandlingen eller att sänka dosen av LORVIQUA.

 • Så snart som hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi observeras ska patienten sättas in på lipidsänkande behandling, det vill säga till exempel en statin.
 • Pitavastatin, pravastatin eller rosuvastatin ska övervägas i första hand eftersom de inte interagerar med de specifika cytokrom P450-enzymerna, vars katalytiska aktivitet kan påverkas av LORVIQUA.
 • Serumkolesterol och triglycerider ska monitoreras innan lorlatinib sätts in samt 2, 4 och 8 veckor efter behandlingsstarten och därefter regelbundet. 

Lindrig/måttlig hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

 • Initiera eller modifiera lipidsänkande behandling.
 • Fortsätt med samma dos LORVIQUA.

Svår hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

 • Introduktion av lipidsänkande behandling
  ELLER
  ökad dos av existerande lipidsänkande behandling 
  ELLER
  ändra till en ny lipidsänkande behandling.
 • Fortsätt med samma dos LORVIQUA.


Livshotande hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi

 • Introduktion av lipidsänkande behandling
  ELLER 
  ökad dos av existerande lipidsänkande behandling
  ELLER 
  ändra till en ny lipidsänkande behandling.
 • Avbryt LORVIQUA tills återhämtning till måttlig eller lindrig svårighetsgrad.
 • Utmana igen med samma LORVIQUA-dos medan lipidsänkande behandling maximeras i enlighet med respektive förskrivningsinformation.
 • Om svår hyperkolesterolemi och/eller hyperlipidemi inträffar igen trots maximal lipidsänkande behandling, minska LORVIQUA med 1 dossteg.

CNS-PÅVERKAN1,2

De flesta CNS-biverkningarna var lindriga, övergående och återgick till det normala efter
dosuppehåll och/eller dosjustering.

Om patienten redan har en existerande affektiv störning eller kognitiv sjukdom är det viktigt att övervaka eventuella förändringar i patientens humör eller kognition.

 • Överväg att göra avbrott med LORVIQUA om någon CNS-påverkan av grad 1 utvecklas. När patienten återhämtat sig till baslinje kan LORVIQUA sättas in på nytt med samma dos eller en lägre dos om det behövs.
 • Om en CNS-påverkan av grad 2 eller 3 utvecklas, gör uppehåll i behandlingen tills toxiciteten är grad 1 eller lägre. Återuppta sedan LORVIQUA minskat med 1 dossteg.
 • Sätt ut LORVIQUA permanent om en CNS-påverkan av grad 4 inträffar.

ÖDEM1

Prova konservativa åtgärder som ben i högläge och kompressionsstrumpor för ödem i nedre extremiteter. 

 • Att sänka salt i kosten och öka mängden motion kan övervägas för låggradigt ödem. 
 • Överväg tillägg av en diuretika som exempelvis furosemid. Spironolakton kan läggas till om gensvaret på furosemid är otillräckligt.

Utveckling av ödem i nedre extremitet:

 • Pröva ben i högläge och kompressionsstrumpor.
 • Vid förbättring, fortsätt med LORVIQUA i samma dos.
 • Vid utebliven förbättring, initiera diuretika, exempelvis furosemid.
 • Vid förbättring med diuretika, fortsätt med LORVIQUA i samma dos.
 • Vid utebliven förbättring med diuretika, överväg att lägga till spironolakton. Följ allmän vägledning för dosjustering.

PERIFER NEUROPATI1

Om perifer neuropati förvärras eller utvecklas efter att ha påbörjat LORVIQUA med dosen 100 mg en gång dagligen kan läkaren modifiera dosen efter eget godtycke med hjälp av den allmänna vägledningen för dosjustering i avsnittet "ÖVRIGA BIVERKNINGAR" nedan. 

 • Tillägg av vitamin B1 och B6 kan vara fördelaktigt. 
 • Överväg behandling med ett neuropatiskt smärtstillande medel. 
 • Om perifer neuropati förekommer samtidigt som perifert ödem (i synnerhet i de övre extremiteterna) kan behandling med diuretika förbättra både ödemet och symtomen för perifer neuropati.

GASTROINTESTINALA EFFEKTER1,2

Dosjusteringar kan i sällsynta fall krävas för gastrointestinala biverkningar.

 • Allmän vägledning om dosjustering enligt avsnittet "ÖVRIGA BIVERKNINGAR" kan följas i svårare fall.
 • Förstoppning och diarré kan vanligtvis hanteras med sedvanlig medicinsk behandling.


AV-BLOCK OCH ANDRA EKG-FYND1,2

För patienter med redan existerande PR-förlängning ska EKG-övervakning genomföras under behandlingen. 

Första gradens AV-block (PR > 200 msek)

Symtomatiskt AV-block

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG-symtom noga.
 • Om symtomen återgår till det normala, återuppta samma dos eller minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.

Asymtomatiskt AV-block

 • Fortsätt med LORVIQUA med samma dos.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG/symtom noga.

Andra gradens AV-block

Symtomatisk

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Remittera för hjärtobservation och övervakning.
 • Överväg pacemaker om symtomatiskt AV-block kvarstår.
 • Om symtomen återgår till det normala och AV-blocket av andra graden återgår till det normala, minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.
 • Om patienter slår tillbaka till asymtomatiskt AV-block av första graden, minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.

Asymtomatisk

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG/symtom noga.
 • Om påföljande EKG inte visar något andra gradens AV-block, återuppta samma dos eller minska LORVIQUA med 25 mg.

Komplett AV-block

 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Remittera för hjärtobservation och övervakning. 
 • Tillfällig pacing kan vara indicerat för symtomatiskt AV-block.
 •  Om AV-blocket inte återgår till det normala kan insättning av pacemaker övervägas.

Om pacemaker sätt in, återuppta LORVIQUA med full dos.
Om pacemaker inte sätts in, återuppta LORVIQUA med en dos minskad med 25 mg endast när symtom återgår till det normala OCH PR-intervall är < 200 msek.

INTERSTITIELL LUNGSJUKDOM (ILD)1,2

Alla patienter som uppvisar nya eller förvärrade andningssymtom som påvisar ILD/pneumonit (till exempel dyspné, hosta och feber) ska omgående utvärderas för ILD/pneumonit. 

 • Avbryt LORVIQUA tills symtomen återgått till vad de var vid baslinjen och överväg att sätta in kortikosteroidbehandling. 
 • Om symtomen återgår till det normala, återuppta behandling minskad med en dosnivå. 
 • Avbryt permanent om ILD återkommer eller inte återgår till det normala efter 6 veckor med avbruten behandling och steroidbehandling. 
 • Behandling med LORVIQUA ska sättas ut permanent om ILD av grad 3–4 inträffar. 

 

FÖRHÖJT LIPAS1,2

 • Lipas och amylas ska kontrolleras innan insättning av LORVIQUA och sedan regelbundet därefter. 
 • Vid förhöjt lipas av grad ≥ 3 ska allmän dosjustering tillämpas. 


ÖVRIGA BIVERKNINGAR1,2

Biverkning av grad 1 eller 2: Fortsätt med LORVIQUA med samma dos eller reducera dosen med ett dossteg enligt klinisk bedömning.
Biverkning av grad 3 eller 4: Avbryt behandling med LORVIQUA tills återgång av symptomen till grad 2 eller baslinjevärdet uppnås. Fortsätt sedan behandlingen minskat med ett dossteg. 

INFÖR INSÄTTNING AV LORVIQUA1

Inför att en patient sätts in på LORVIQUA rekommenderas nedanstående undersökningar:

 • Serumkolesterol
 • Triglycerider
 • Lipas
 • Amylas
 • EKG
 • Kroppsvikt
 • LVEF (hos patienter med kardiella riskfaktorer)
 • Fråga om patientens psykiatriska anamnes och kognitiva funktion (tal)

Rekommenderad monitorering:

 • Serumkolesterol och triglycerider vid 2, 4 och 8 veckor efter insättning och därefter regelbundet
 • Lipas och amylas ska övervakas regelbundet och när det är kliniskt indicerat
 • EKG varje månad, i synnerhet om det föreligger existerande kardiella riskfaktorer
 • Regelbunden kardiell övervakning, inklusive LVEF, hos patienter med kardiella riskfaktorer

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Bauer TM, et al. The Oncologist. 2019 Mar 19. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0380 [Epub ahead of print]

PP-LQA-SWE-0081, Juni 2021