Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om LorviquaAktuellt
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Dosering och biverkningshantering av LORVIQUA (lorlatinib)1-3Rekommenderad dosDen rekommenderade dosen för LORVIQUA (lorlatinib) är 100 mg en gång dagligen till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Patienten ska ta LORVIQUA vid samma tidpunkt varje dag, med eller utan mat.

Tabletterna ska sväljas hela. De får inte krossas eller delas före nedsväljning. Tabletterna ska inte tas om de är trasiga, har sprickor eller är intakta på annat sätt.

LORVIQUA finns i styrkorna 100 mg och 25 mg

Tabletterna är inte i naturlig storlek
DosjusteringDosjustering kan krävas beroende på individuell säkerhet eller tolerabilitet.

Första dosminskningen (vid behov)
75 mg en gång dagligen

Andra dosminskningen (vid behov)
50 mg en gång dagligen
Avbryt LORVIQUA-behandling permanent hos patienter som inte kan tolerera en dos på 50 mg en gång dagligen.LORVIQUA (lorlatinib) – säkerhetsprofil och biverkningshantering

Behöver du material till dig själv eller dina patienter om biverkningshantering?

Beställ materialLoading
BiverkningshanteringHyperlipidemiHyperlipidemi kan i de flesta fall hanteras med lipidsänkande läkemedelsbehandling, utan behov av att avbryta behandlingen eller att sänka dosen av LORVIQUA.
 • Så snart som hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi observeras ska patienten sättas in på lipidsänkande behandling, det vill säga till exempel en statin.
 • Pravastatin eller rosuvastatin ska övervägas i första hand eftersom de inte interagerar med de specifika cytokrom P450-enzymerna, vars katalytiska aktivitet kan påverkas av LORVIQUA.

Lindrig/måttlig hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi
 • Initiera eller modifiera lipidsänkande behandling.
 • Fortsätt med samma dos LORVIQUA.

Svår hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi
 • Introduktion av lipidsänkande behandling
  ELLER
  ökad dos av existerande lipidsänkande behandling
  ELLER
  ändra till en ny lipidsänkande behandling.
   
 • Fortsätt med samma dos LORVIQUA.

Livshotande hyperkolesterolemi eller hypertriglyceridemi
 • Introduktion av lipidsänkande behandling
  ELLER
  ökad dos av existerande lipidsänkande behandling
  ELLER
  ändra till en ny lipidsänkande behandling.
   
 • Avbryt LORVIQUA tills återhämtning till måttlig eller lindrig svårighetsgrad.
 • Utmana igen med samma LORVIQUA-dos medan lipidsänkande behandling maximeras i enlighet med respektive förskrivningsinformation.
 • Om svår hyperkolesterolemi och/eller hyperlipidemi inträffar igen trots maximal lipidsänkande behandling, minska LORVIQUA med 1 dossteg. 

Textversion av video

De vanligaste rapporterade biverkningarna med LORVIQUA var hyperkolesterolemi samt
hypertriglyceridemi. Dessa biverkningar kan hanteras med lipidsänkande läkemedel men i vissa fall kan även dosjustering samt uppehåll i behandling behövas. På grund av dessa biverkningar rekommenderas att patientens serumkolesterol och triglycerider monitoreras. Detta före insättande av LORVIQUA samt två, fyra och åtta veckor efter insättande av LORVIQUA och regelbundet därefter.

CNS-påverkanDe flesta CNS-biverkningarna var lindriga, övergående och återgick till det normala efter dosuppehåll och/eller dosjustering.

Om patienten redan har en existerande affektiv störning eller kognitiv sjukdom är det viktigt att övervaka eventuella förändringar i patientens humör eller kognition.
 • Överväg att göra avbrott med LORVIQUA om någon CNS-påverkan av grad 1 utvecklas. När patienten återhämtat sig till baslinje kan LORVIQUA sättas in på nytt med samma dos eller en lägre dos om det behövs.
 • Ta del av videon nedan för information om hur CNS-biverkningar av grad 2-4 kan hanteras.
Textversion av video

Vid behandling med LORVIQUA kan CNS-biverkningar uppstå. Majoriteten av studiepatienterna utvecklade en lindrig grad av CNS-påverkan. Men vid biverkan av grad 2 eller 3 ska man göra uppehåll i behandlingen tills toxiciteten är grad 1 eller lägre. Återuppta sedan behandlingen minskad med ett dossteg. Däremot, vid biverkan av grad 4, ska LORVIQUA sättas ut permanent. De vanligaste CNS-biverkningarna som rapporterades var kognitiv påverkan, till exempel försämrat minne, humörpåverkan, såsom irritabilitet, samt påverkan på tal och psykotiska effekter.
Dessa biverkningar var i allmänhet övergående och spontant reversibla när uppehåll gjordes i doseringen och/eller dosen sänktes. Det är viktigt att informera patienten om att försiktighet ska iakttas vid framförande av fordon eller maskiner eftersom CNS-påverkan är möjlig.
Ödem
 • Att sänka salt i kosten och öka mängden motion kan övervägas för låggradigt ödem.
 • Överväg tillägg av en diuretika som exempelvis furosemid. Spironolakton kan läggas till om gensvaret på furosemid är otillräckligt.

Utveckling av ödem i nedre extremitet:

Pröva ben i högläge och kompressionsstrumpor.

 • Vid förbättring, fortsätt med LORVIQUA i samma dos.
 • Vid utebliven förbättring, initiera diuretika, exempelvis furosemid.
 • Vid förbättring med diuretika, fortsätt med LORVIQUA i samma dos.
 • Vid utebliven förbättring med diuretika, överväg att lägga till spironolakton. Följ allmän vägledning för dosjustering.
Perifer neuropati

Om perifer neuropati förvärras eller utvecklas efter att ha påbörjat LORVIQUA med dosen 100 mg en gång dagligen kan modifikation av dosen göras efter eget godtycke med hjälp av den allmänna vägledningen för dosjustering i avsnittet “ÖVRIGA BIVERKNINGAR” nedan.

 • Tillägg av vitamin B1 och B6 kan vara fördelaktigt.
 • Överväg behandling med ett neuropatiskt smärtstillande medel.
 • Om perifer neuropati förekommer samtidigt som perifert ödem (i synnerhet i de övre extremiteterna) kan behandling med diuretika förbättra både ödemet och symtomen för perifer neuropati.
Gastrointestinala effekter

Dosjusteringar kan i sällsynta fall krävas för gastrointestinala biverkningar.

 • Allmän vägledning om dosjustering enligt avsnittet “ÖVRIGA BIVERKNINGAR” kan följas i svårare fall.
 • Förstoppning och diarré kan vanligtvis hanteras med sedvanlig medicinsk behandling.
AV-block och andra EKG-fynd

För patienter med redan existerande PR-förlängning ska EKG-övervakning genomföras under behandlingen.
 

Första gradens AV-block (PR > 200 msek)


Symtomatiskt AV-block
 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall. Övervaka EKG-symtom noga.
 • Om symtomen återgår till det normala, återuppta samma dos eller minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.

Asymtomatiskt AV-block
 • Fortsätt med LORVIQUA med samma dos.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG/symtom noga.

Andra gradens AV-block

Symtomatisk
 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Remittera för hjärtobservation och övervakning.
 • Överväg pacemaker om symtomatiskt AV-block kvarstår.
 • Om symtomen återgår till det normala och AV-blocket av andra graden återgår till det normala, minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.
 • Om patienter slår tillbaka till asymtomatiskt AV-block av första graden, minska dosen med LORVIQUA med 25 mg.

Asymtomatisk
 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Övervaka EKG/symtom noga.
 • Om påföljande EKG inte visar något andra gradens AV-block, återuppta samma dos eller minska LORVIQUA med 25 mg.

Komplett AV-block
 • Avbryt LORVIQUA.
 • Undersök elektrolytbalans eller samtidig medicinering som kan förlänga PR-intervall.
 • Remittera för hjärtobservation och övervakning.
 • Tillfällig pacing kan vara indicerat för symtomatiskt AV-block.
 • Om AV-blocket inte återgår till det normala kan insättning av pacemaker övervägas.

Om pacemaker sätt in, återuppta LORVIQUA med full dos.
Om pacemaker inte sätts in, återuppta LORVIQUA med en dos minskad med 25 mg endast när symtom återgår till det normala OCH PR-intervall är < 200 msek.

Textversion av video

Förlängt PR-intervall och AV-block har rapporterats hos patienter som får LORVIQUA. AV-block förekom hos 1 % av patienterna. Beroende på graden av AV-block kan man dosjustera med LORVIQUA. Kontrollera EKG innan LORVIQUA sätts in och därefter en gång i månaden, särskilt hos patienter med tillstånd som predisponerar för kliniskt signifikanta hjärtbiverkningar. I broschyren “LORVIQUA - praktisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal” som går att beställa på pfizerpro.se finns ett lättöverskådligt flödesschema på hur man ska agera vid AV-block beroende på grad och symptom.

Interstitiell lungsjukdom (ILD)

Alla patienter som uppvisar nya eller förvärrade andningssymtom som påvisar ILD/pneumonit (till exempel dyspné, hosta och feber) ska omgående utvärderas för ILD/pneumonit.
Vill du veta hur man kan hantera ILD/pneumonit under behandling med LORVIQUA? Ta del av videon nedan.

Textversion av video

Interstitiell lungsjukdom/pneumonit, är en biverkan som kan uppstå med LORVIQUA. Beroende på svårighetsgraden ska LORVIQUA avbrytas tillfälligt och/eller permanent. Vid grad 1- och 2-biverkan ska uppehåll göras tills symptomen återgår till det normala. Sedan kan behandlingen återupptas, minskat med ett dossteg. Under uppehållet kan man även överväga initiering av kortikosteroider. Vid biverkan av grad 3 och 4 ska behandlingen med LORVIQUA avbrytas permanent. Patienter som får förvärrade andningssymptom, vilket tyder på interstitiell lungsjukdom/pneumonit, t.ex. dyspné, hosta eller feber, ska utredas omgående.

Förhöjt lipas

Vid förhöjt lipas av grad ≥3 ska allmän dosjustering enligt avsnittet “Övriga biverkningar” tillämpas.
 

Textversion av video

Biverkningar såsom förhöjt lipas och/eller amylas har förekommit med LORVIQUA och kan hanteras med dosuppehåll och dosjusteringar. Det som bör göras är att monitorera patientens lipas och amylas före insättande av LORVIQUA samt regelbundet därefter när det är kliniskt indicerat.
Hypertoni

Blodtrycket ska kontrolleras före insättning av LORVIQUA, och sedan två veckor efter initiering av behandlingen och därefter minst en gång i månaden under behandling med LORVIQUA.

Vid hypertoni av grad 3 och 4 rekommenderas aktiv hantering av behandlingen med LORVIQUA.
Definitionen av grad 3 är SBT högre än eller lika med 160 mm Hg eller DBT högre än eller lika med 100 mm Hg; medicinsk intervention indicerad; mer än ett blodtryckssänkande läkemedel eller mer intensiv behandling än tidigare indicerat. Grad 4 innebär livshotande följder och omedelbar intervention är indicerad. Ta del av videon för information om hur du hanterar hypertoni av grad 3 eller 4 under behandling med LORVIQUA.

Grad 3

Definieras som SBT högre än eller lika med 160 mmHg eller DBT högre än eller lika med 100 mmHg; medicinsk intervention indicerad; mer än ett blodtryckssänkande läkemedel eller mer intensiv behandling än tidigare indicerat:

Grad 4
Livshotande följder, omedelbar intervention indicerad:
 

Textversion av video

Hypertoni har rapporterats hos patienter som får LORVIQUA. Majoriteten av fallen var lindriga eller måttliga. Beroende på svårighetsgraden rekommenderas olika åtgärder.

Vid grad 3 rekommenderas uppehåll av Lorviqua tills hypertonin återgått till grad 1, och därefter kan behandlingen återupptas med samma dos. Om hypertoni av grad 3 återkommer eller vid hypertoni av grad 4, gör ett uppehåll med behandlingen och återuppta sedan behandlingen med sänkt dos.

Lorviqua ska sättas ut permanent om hypertoni av grad 4 återkommer eller om det inte går att uppnå adekvat kontroll av hypertonin med optimal medicinsk behandling.
HyperglykemiI videon nedan går vi igenom hur man hanterar eventuell uppkommen hyperglykemi vid behandling med LORVIQUA.Textversion av video

Vid hyperglykemi av grad 3 eller 4 rekommenderas uppehåll av LORVIQUA tills hyperglykemin är adekvat kontrollerad, och därefter kan behandlingen återupptas med sänkt dos. Om det inte går att uppnå tillräcklig hyperglykemisk kontroll trots optimal medicinsk behandling så ska LORVIQUA sättas ut permanent.

Inför initiering av LORVIQUA ska fastande serumglukos bedömas, och därefter kontrolleras regelbundet enligt nationella riktlinjer.
Hantering av övriga biverkningarTextversion av video

För övriga biverkningar som inte har nämnts i denna film finns det några generella
rekommendationer för justering av LORVIQUA-dosen. Har ni en patient som visar biverkan eller biverkningar vid grad 1 och 2, överväg enligt kliniskt bedömning att antingen avstå från dosjustering eller minska med ett dossteg. Har ni en patient som visar biverkan eller biverkningar över grad 3, gör uppehåll med LORVIQUA tills biverkan eller biverkningarna går ner till grad 2 eller lägre. Återuppta därefter LORVIQUA med ett dossteg minskat.
Inför insättning av LORVIQUAInför att en patient sätts in på LORVIQUA rekommenderas nedanstående undersökningar:

Serumkolesterol
 • Triglycerider
 • Lipas
 • Amylas
 • EKG
 • Kroppsvikt
 • LVEF (hos patienter med kardiella riskfaktorer)
 • Fråga om patientens psykiatriska anamnes och kognitiva funktion (tal)
 • Blodtryck
 • Fastande serumglukos

Rekommenderad monitorering:
 • Serumkolesterol och triglycerider vid 2, 4 och 8 veckor efter insättning och därefter regelbundet
 • Lipas och amylas ska övervakas regelbundet och när det är kliniskt indicerat
 • EKG varje månad, i synnerhet om det föreligger existerande kardiella riskfaktorer
 • Regelbunden kardiell övervakning, inklusive LVEF, hos patienter med kardiella riskfaktorer
 • Kontroll av blodtrycket två veckor efter initiering av LORVIQUA och därefter minst en gång i månaden under behandlingen
 • Fastande serumglukos ska kontrolleras regelbundet enligt rådande nationella riktlinjer
Textversion av video

Inför behandlingen med LORVIQUA samt under behandlingen rekommenderas följande
undersökningar:
 • Serumkolesterol och triglycerider vid två, fyra och åtta veckor efter insättning och därefterregelbundet.
 • Lipas och amylas ska övervakas regelbundet och när det är kliniskt indicerat. Ett EKG varje månad rekommenderas i synnerhet om det föreligger existerande kardiella riskfaktorer.
 • Kontroll av kroppsvikt
 • Regelbunden kardiell övervakning inklusive LVEF hos patienter med kardiella riskfaktorer.
 • Kontroll av blodtrycket två veckor efter insättning av LORVIQUA och därefter minst en gång i månaden
 • Fastande serumglukos ska kontrolleras regelbundet enligt rådande nationella riktlinjer
Referenser:1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Bauer TM, et al. The Oncologist. 2019 Mar 19. doi: 10.1634/theoncologist.2018-0380 [Epub ahead of print]
3. Shaw et al., N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029
Hantering (snabblänkar)
Samtal om Lorviquas biverkningsprofil

Samtal om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrevLoading
Lorviquapatient.se

Lorviquapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats LORVIQUA. Här finns information om lungcancer, om LORVIQUA som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Till Lorviquapatient.seLoading
PP-LOR-SWE-0046, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading