Lorviqua (lorlatinib) behandling för patienter med ALK+ icke-småcellig lungcancer PfizerPro

LORVIQUA (lorlatinib)

En målinriktad behandling för dina patienter med ALK+ icke-småcellig lungcancer

 

LORVIQUA (lorlatinib) är en tredje generationens ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) som utvecklats för att passera blod-hjärnbarriären och angripa svårbehandlade ALK-resistensmutationer.1

LORVIQUA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter:

  • alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller
  • krizotinib och minst en annan ALK TKI.7

 

Potentiella behandlingsscenarier i ALK-positiv metastatisk NSCLC7

LORVIQUA (lorlatinib) Första och andra linjens ALK-positiv metastatisk NSCLC

 

Lär dig mer om olika behandlingsscenarier och sekvensering vid ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Ta del av webinaret med Oscar Grundberg, överläkare vid Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 


Många av de egenskaper som förknippas med LORVIQUA är tack vare dess molekylära struktur i form av en makrocyklisk ring.1
 

The novel macrocyclic ring structure of LORVIQUA

 

LORVIQUA penetrerar blod-hjärn-barriären där den återfinns i terapeutiska koncentrationer, vilket resulterar i en hög CSN-aktivitet och förebyggande effekt mot hjärnmetastaser.2,3,4

Pre-kliniska data visade att LORVIQUA hade effekt mot de idag flesta kända ALK-resistensmutationer, inklusive den svårbehandlade och vanligast förekommande G1202R-mutationen.5

In vitro LORVIQUA IC50-värden för inhibering av ALK-resistensmutationer5

Läs vidare om klinisk studiedata och effekt i fliken Kliniska studieresultat

 

LORVIQUA är rekommenderat i nationella vårdprogrammet för lungcancer6

LORVIQUA är rekommenderat, inom ramen för aktuell indikation, vid behandlingssvikt på alektinib eller ceritinib, vare sig de ges i första eller andra linjen. LORVIQUA är den den enda ALK-TKIn som är godkänd och rekommenderad post-alektinib.

Kort produktresumé LORVIQUA® (lorlatinib)

LORVIQUA® (lorlatinib), L01ED05, filmdragerad tablett, 25 mg, 100 mg, Rx, (F). Indikation: Som monoterapi av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller krizotinib och minst en annan ALK TKI. Kontraindikationer: Överkänslighet mot lorlatinib eller något hjälpämne, samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare. Varningar och försiktighet: Hyperlipidemi, effekter på centrala nervsystemet, atrioventrikulärt block, nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion, förhöjt lipas och amylas, interstitiell lungsjukdom/pneumonit, hypertoni och hyperglykemi har förekommit hos patienter som får lorlatinib. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. Övrig information: Begränsad subvention: Subventioneras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfom-kinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller krizotinib och minst en annan ALK TKI.  

Datum för översyn av produktresumén: 07/2021. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se.  

Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

    

Utforska mer

Fler videos på Pfizer Play

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Här kan du ta del av webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology) och WCLC (World Conference on Lung Cancer) och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium).

Fler videos inom onkologi finns på PfizerPlay

Referenser
 1. Johnson TW et al., J Med Chem. 2014;57(11):4720-44.

2. Bauer TM et al., Brain penetration of lorlatinib and cumulative incidence rates for CNS and non CNS progression from a Phase 1/2 study. Oral presentation at IASLC 19th World Conference on Lung Cancer (WCLC). 23-36 September 2018; Toronto, Canada.

3. Shaw AT et al., Lancet Oncol. 2017;18(12):1590-99.

4. TM Bauer et al., Target Oncol. 2020 Feb;15(1):55-65.

5. Gainor JF et al., Cancer Discov. 2016;6(10):1118-33.

6. Nationella vårdprogrammet för lungcancer https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/lakemedelsbehandling/#chapter-14-1-2-NSCLC-stadium-IV

7. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se

PP-LQA-SWE-0097, Nov-2021