Lorviqua (lorlatinib) behandling för patienter med ALK+ icke-småcellig lungcancer PfizerPro

LORVIQUA (lorlatinib)- en målinriktad behandling för dina patienter med ALK+ icke-småcellig lungcancer

 

LORVIQUA (lorlatinib) är en tredje generationens ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) som utvecklats för att passera blod-hjärnbarriären och angripa svårbehandlade ALK-resistensmutationer.1

LORVIQUA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter:

 • alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller
 • crizotinib och minst en annan ALK TKI.2

 

Potentiella behandlingsscenarier i ALK-positiva metastatisk NSCLC2

LORVIQUA (lorlatinib) Första och andra linjens ALK-positiva metastatisk NSCLC

 

Lär dig mer om olika behandlingsscenarier och sekvensering vid ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Ta del av webinaret med Oscar Grundberg, överläkare vid Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 


Säkerhetsprofil1

Kontraindikationer
Särskilda populationer
Biverkningar
Varningar och försiktighet
Viktiga läkemedelsinteraktioner
Kort produktresumé

 

Kontraindikationer

LORVIQUA är kontraindicerat vid samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare, samt vid överkänslighet mot lorlatinib eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresumén.  

Varningar och försiktighet

 • Hyperlipidemi

Serumkolesterol och triglycerider ska övervakas innan LORVIQUA sätts in, samt 2, 4 och 8 veckor efter insättning och därefter regelbundet. 

 • CNS-påverkan

Dosjustering eller utsättning kan krävas för patienter med CNS-påverkan. 

 • Atrioventrikulärt block (AV-block)

Elektrokardiografi (EKG) ska övervakas innan insättning och därefter varje månad, i synnerhet hos patienter som har predisponerande tillstånd för kardiella händelser. 

 • Nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF)

Hos patienter med kardiella riskfaktorer ska hjärtövervakning, inklusive bedömning av LVEF vid baslinjen samt under behandling, övervägas. 

 • Förhöjt amylas och lipas

Patienter ska övervakas med avseende på förhöjt lipas och amylas innan insättning av LORVIQUA och därefter regelbundet. 

 • Interstitiell lungsjukdom (ILD)/Pneumonit

Patienter som uppvisar förvärrade andningssymtom som tyder på ILD/pneumonit ska omgående utvärderas för ILD/pneumonit. 

 • Graviditet och fertilitet

Manlig fertilitet kan påverkas under behandling med LORVIQUA. Män bör söka råd om effektiva fertilitetsbevarande åtgärder innan behandling. Det är okänt om LORVIQUA påverkar kvinnlig fertilitet.

Under behandling med LORVIQUA, och under minst 14 veckor efter den sista dosen, måste manliga patienter med kvinnlig fertil partner använda effektiva preventivmedel, inklusive kondom, och manliga patienter med gravid partner måste använda kondom.

Fertila kvinnor ska tillrådas att undvika att bli gravida under tiden de får LORVIQUA. En mycket effektiv icke hormonell preventivmedelsmetod krävs för kvinnliga patienter under behandling med LORVIQUA, eftersom LORVIQUA kan göra hormonella preventivmedel ineffektiva. Om det är omöjligt att undvika en hormonell preventivmetod måste kondom användas i kombination med den hormonella metoden. Användning av effektivt preventivmedel måste fortsätta under minst 21 dagar efter avslutad behandling. 

 • Amning

Det är okänt om LORVIQUA och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för nyfödda barn/spädbarn kan inte uteslutas.

LORVIQUA ska inte användas under amning. Amning ska avbrytas under behandling med LORVIQUA och i 7 dagar efter den sista dosen. 

 • Laktosintolerans

Detta läkemedel innehåller laktos som ett hjälpämne.  Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte ta detta läkemedel. 

 • Natrium i kosten

LORVIQUA innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 25 mg eller 100 mg tablett. Patienter som står på en saltfattig kost ska informeras om att denna produkt är i huvudsak ”natriumfri”.

Särskilda populationer

 • Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs vid lätt nedsatt leverfunktion. 

Ingen information finns tillgänglig om LORVIQUA hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion. Därför rekommenderas inte LORVIQUA till dessa patienter. 

 • Äldre population

Ingen dosrekommendation kan ges för patienter ≥ 65 år på grund av begränsade data för denna population. 

 • Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs till patienter med normal, lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (absolut eGFR): ≥ 30 ml/min). En minskad dos av LORVIQUA rekommenderas till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (absolut eGFR < 30 ml/min), t.ex. en startdos på 75 mg tagen peroralt en gång dagligen

Viktiga läkemedelsinteraktioner

CYP3A4/5-inducerare

 • Plasmakoncentrationen av LORVIQUA kan reduceras vid samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare.
 • Ökning av alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) har observerats vid samtidig användning av LORVIQUA och starka CYP3A4/5-inducerare.
 • Samtidig användning av LORVIQUA med starka CYP3A4/5-inducerare (t.ex. rifampin) är kontraindicerat.
 • Exempel på CYP3A4/5-inducerare: 
  • rifampicin
  • enzalutamid
  • fenytoin
  • karbamazapin
  • mitotan
  • johannesört

CYP3A4/5-hämmare

 • Samtidig användning av starka CYP3A4/5-hämmare kan öka plasmakoncentrationen av LORVIQUA. 
 • Exempel på starka CYP3A4/5-hämmare:
  • itrakonazol
  • vorikonazol
  • boceprevir
  • ketokonazol
  • paritaprevir i kombination med ritonavir och ombitasvir och/eller dasabuvir
  • ritonavir
  • kobicistat
  • posakonazol
  • troleandomycin
  • ritonavir i kombination med elvitegravir, indinavir, lopinavir eller tipranavir
 • Ett alternativt samtidigt läkemedel med mindre potential att hämma CYP3A4/5 ska övervägas.
 • Om en stark CYP3A4/5-hämmare måste ges samtidigt ska startdosen av LORVIQUA minskas från 100 mg en gång dagligen till 75 mg en gång dagligen.
 • Grapefrukt och grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationen av LORVIQUA och ska undvikas.

CYP3A4/5-substrat

 • LORVIQUA är en tidsberoende hämmare och en inducerare till CYP3A4/5 – dess nettoeffekt in vivo är induktion.
 • Samtidig användning av LORVIQUA och CYP3A4/5-substrat med snävt terapeutiskt index ska undvikas eftersom koncentrationen av dessa läkemedel kan sänkas av LORVIQUA.
 • Exempel på CYP3A4/5-substrat med snäva terapeutiska index, som ska undvikas:
  • alfentanil
  • dihydroergotamin
  • fentanyl
  • ciklosporin 
  • ergotamin
  • pimozid
  • kinidin
  • sirolimus
  • takrolimus
  • midazolam
  • hormonella preventivmedel

Biverkningar

Utvalda behandlingsrelaterade biverkningar som förekom hos ≥10% av patienterna i registreringsstudien för LORVIQUA1*

Biverkan Grad 1-2 Totalt (N=295)
Grad 3
Grad 4
Hyperkolesterolemi† 200 (68%) 43 (15%) 6 (2%)
Hypertriglyceridemi† 149 (51%) 41 (14%) 8 (3%)
Ödem† 154 (52%) 7 (2%) 0
Perifier neuropati† 133 (45%) 8 (3%) 0
Viktökning 62 (21%) 16 (5%) 0
Kognitiva effekter† 79 (27%) 6 (2%) 0
Effekter på sinnesstämning † 62 (21%) 5 (2%) 0
Fatigue† 81 (28%) 2 (<1%) 0
Diarré 64 (22%) 3 (1%) 0
Artralgi 71 (24%) 2 (<1%) 0
Förhöjt AST 39 (13%) 2 (<1%) 2 (<1%)

* Data cut-off: 2 feb 2018. För fullständig tabell, se www.fass.se
Alla patienter som inkluderades i säkerhetsanalysen fick minst en dos med LORVIQUA.2
† tillstånd har grupperats och rapporteras som en enda biverkning i tabellen ovan.2

Kort produktresumé LORVIQUA® (lorlatinib)

LORVIQUA® (lorlatinib), L01ED05, filmdragerad tablett, 25 mg, 100 mg, Rx, (F). Indikation: Som monoterapi av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller krizotinib och minst en annan ALK TKI. Kontraindikationer: Överkänslighet mot lorlatinib eller något hjälpämne, samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare. Varningar och försiktighet: Hyperlipidemi, effekter på centrala nervsystemet, atrioventrikulärt block, nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion, förhöjt lipas och amylas, interstitiell lungsjukdom/pneumonit, hypertoni och hyperglykemi har förekommit hos patienter som får lorlatinib. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. Övrig information: Begränsad subvention: Subventioneras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfom-kinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller krizotinib och minst en annan ALK TKI.  

Datum för översyn av produktresumén: 07/2021. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se.  

Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

    

Utforska mer

Fler videos på Pfizer Play

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Här kan du ta del av webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology) och WCLC (World Conference on Lung Cancer) och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium).

Fler videos inom onkologi finns på PfizerPlay

Referenser
1. Johnson TW, et al. J Med Chem 2014;57:4720–44.
2. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
 

PP-LQA-SWE-0081, Juni 2021