Produktresumé 

Information om indikationer, försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa på fass.se.  

Inlyta produktresumé på fass.se


Hälsoekonomi 

Inlyta (axitinib) ingår i förmånerna sedan februari 2003. Den dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden ansåg vid en samlad bedömning av kostnader, effekter, behandlingsalternativ och den svårighetsgrad de aktuella sjukdomstillstånden uppvisar att tillräckligt starka skäl talade för att Inlyta skulle ingå i förmånssystemet. 

Läs beslutet i sin helhet på TLV´s hemsida 

Relaterade behandlingsområden

PP-INL-SWE-0127 Dec 2019