Kliniska resultat 

Effekt på njurcancer 

Effekten av Inlyta (axitinib) som behandling vid avancerad (metastaserad) njurcancer efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin prövades i en storstudie mot en annan TKI-hämmare; sorafenib.  

723 patienter randomiserades till att antingen erhålla Inlyta (n=361) eller sorafenib (n=362). Det är den enda studien i andra linjens behandling där två TKI-hämmare jämförs.  Det studien primärt ville undersöka var skillnaden i progressionsfri överlevnad (progression free survival = PFS), dvs hur länge sjukdomen kunde kontrolleras utan att tillväxa.  

I andra hand ville man i studien titta på objektivt tumörsvar (objective response rate = ORR) genom att använda sig av fördefinierade kriterier (RECIST), vanliga vid bedömning av tumörstorlek vid cancersjukdom, samt skillnad i överlevnad (overall survival = OS) mellan behandlingsarmarna. 

Inlyta doserades med 5 mg två gånger dagligen och sorafenib doserades 400 mg två gånger dagligen. Båda alternativen fick dosjusteras vid behov enligt respektive FASS-texter.  

Resultat 

Skillnaden i progressionsfri överlevnad (PFS) uppnåddes med statistiskt säkerställd signifikans till Inlytas fördel. PFS var 6,8 månader för Inlyta och 4,7 månader för sorafenib motsvarande en hazard ratio på 0.67 (95% CI: 0.56–0.81; P<0.001)1,2

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. INLYTA produktresumé, www.fass.se

2. Rini BI, et al. Lancet 2011;378:1931–1939

PP-INL-SWE-0127 Dec 2019