Kort produktresumé Inflectra (infliximab)

INFLECTRA TM (infliximab)  ATC-kod: L04AB02, Rx, (F), Immunsuppressivt medel, TNF-α-hämmare, 

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg, 1 st eller 3 st injektionsflaska. Ingår i läkemedelsförmånen med begränsning *.  

Indikationer: Reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis. Inflectra används också hos vuxna och barn, 6 år eller äldre, vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kontraindikationer: Överkänslighet mot infliximab eller mot andra murina proteiner eller mot något hjälpämne. Tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis, abscesser och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Varningar och försiktighet: Om akuta infusionsrelaterade reaktioner inklusive anafylaktisk chock och fördröjda överkänslighetsreaktioner inträffar måste infusionen avbrytas omgående. Patienter måste övervakas noggrant med avseende på infektioner före, -under och efter behandling med infliximab. Allvarliga infektioner, fistulerande Crohns sjukdom, neurologiska störningar, maligniteter och lymfoproliferativa tillstånd, mild hjärtsvikt (NYHA klass I/II), hematologiska reaktioner. Samtidig behandling med biologiska läkemedel inklusive anakinra och abatacept
Samtidig administrering av levande vacciner med infliximab rekommenderas inte. En väntetid på tolv månader efter födseln rekommenderas innan administrering av levande vacciner till spädbarn som exponerats in utero för infliximab. Administrering av levande vaccin till ett ammande spädbarn, medan modern behandlas med infliximab, rekommenderas inte om inte serumnivåerna av infliximab hos spädbarn är omätbara.  

Graviditet och fertilitet: Infliximab ska endast användas under graviditet om det finns ett tydligt behov. Kvinnor i fertil ålder ska överväga användning av lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta att använda dem i minst 6 månader efter den sista behandlingen med infliximab 

*Begränsning av subvention: Subventioneras inte vid nyinsättning, hos vuxna bionaiva patienter (som inte tidigare behandlats med en TNF-alfa-hämmare), vid indikationerna reumatoid artrit, plackpsoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom. För mer information se www.fass.se

Datum för översyn av produktresumén: 04/2022
Pfizer AB, www.pfizer.se

PP-IFA-SWE-0137 Mars 2023

Relaterade behandlingsområden

PP-IFA-SWE-0114-jan-2019