Checklista innan behandlingen påbörjas:

Vad bör du tänka på innan du påbörjar behandlingen?

Speciella omständigheter vid användning av biologiska läkemedel.

 • Innan behandlingen med Inflectra (infliximab) påbörjas ska aktivt infektionsstatus utföras;
 • Screening för latent och aktiv tuberkulos och hepatit B;
 • Man bör råda patienten att gå till tandläkaren för en undersökning (tänder som kan behöva dras ut eller rotfyllas måste kartläggas);
 • Det rekommenderas att patienten tar vissa vaccinationer före inledning av behandlingen (till exempel vaccination mot influensa, pneumokocker och eventuellt vattkoppor/bältros);
 • Ta erforderliga blodprover;
 • En läkare eller sjuksköterska kontrollerar Resultaten av blodproverna (till exempel blodstatus, leverstatus och CRP)Patientens allmänna tillstånd: symtom på bakteriella infektioner eller virusinfektioner, feber, sår eller var från fistlar. 

OBS! Inflectra FÅR INTE ges: I händelse av en aktiv bakteriell infektion eller virusinfektion eller en obehandlad abscess: 

 • Händelser under tidigare infusioner och uppkomst av möjliga infusionsreaktioner (eller försenade överkänslighetsreaktioner)
Vad ska du tänka på eller övervaka under behandlingen?
 • Man bör tänka på den långa halveringstiden för infliximab om man planerar vissa vaccinationer eller kirurgiska ingrepp;
 • En patient som behöver opereras medan han/hon står på Inflectra bör övervakas noggrant avseende infektioner;
 • Administrering av levande vacciner samtidigt med Inflectra rekommenderas inte;
 • Det rekommenderas också att man inte ger levande vacciner till spädbarn som i livmodern exponerats för infliximab under minst 6 månader efter födelsen.

Speciella varningar och försiktighetsåtgärder vid användandet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska varumärket och numret på tillverkningssatsen på en administrerad produkt tydligt registreras i patientjournalen.

Infektionsreaktioner och överkänslighet

Infliximab har förknippats med akuta infusionsrelaterade reaktioner, bland annat anafylaktisk chock och försenade överkänslighetsreaktioner.

Infektioner

Patienter måste övervakas noggrant avseende infektioner, bland annat tuberkulos, före, under och efter behandling med Inflectra. Eftersom utsöndringen av infliximab kan ta upp till sex månader bör övervakningen fortgå under denna period.

Försiktighet rekommenderas när man överväger att använda Inflectra på patienter med en kronisk infektion eller med anamnes på recidiverande infektioner, och vid samtidig immunsuppressiv behandling. 
 
Patienter som tar TNF-hämmare är känsligare för svåra infektioner. Tuberkulos, bakteriella infektioner, även sepsis och pneumoni, invasiva svamp-, virus- och andra opportunistiska infektioner har observerats hos patienter som behandlas med infliximab.

 
Reaktivering av Hepatit B

Reaktivering av hepatit B har inträffat hos patienter som fått en TNF-hämmare, bland annat infliximab, och som är kroniska bärare av detta virus. Vissa fall har haft dödlig utgång. 

Maligniteter och lymfoproliferativa sjukdomar

Med aktuell kunskap kan risken för utveckling av lymfom eller andra maligniteter hos patienter behandlade med TNF-hämmande läkemedel inte uteslutas. Försiktighet bör iakttas när man överväger TNF-hämmande behandling för patienter med anamnes på malignitet, eller när man överväger att fortsätta behandlingen av patienter som utvecklar en malignitet. 

Hjärtsvikt

Inflectra bör användas med försiktighet på patienter med lindrig hjärtsvikt (NYHA klass I/II). 

 
Specialpopulationer

Förekomsten av svåra infektioner hos patienter behandlade med infliximab, och som är 65 år eller äldre, var högre än för dem som var under 65 år. En del av dessa hade dödlig utgång. Man bör ta speciell hänsyn till risken för infektioner när man behandlar äldre.
 
För fullständig information om varningar, se Produktresumén

Utforska mer

Referens

Inflectra produktresumé på fass.se

PP-IFA-SWE-0100-Sep-2018