Att övergå till Inflectra

Utbytbarhet syftar på möjligheten att byta ut ett läkemedel mot ett annat som förväntas ha samma kliniska effekt. Beslutet att byta läkemedel fattas av läkaren i samråd med patienten. Utbytbarhet syftar inte på det automatiska utbyte som sker på apoteksnivå utan samråd med läkaren.

 

Utbytbarhet för biosimilarer

Den vetenskapliga bedömningen av likheter och jämförbarhet mellan en biosimilar och dess referensprodukt utförs av den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommittéer. Men bedömningen om huruvida en biosimilar är utbytbar mot referensprodukten utförs på nationell nivå i EMAs medlemsstater. EMA reglerar inte utbytbarhet, utbyte eller ersättning av ett referensläkemedel med dess biosimilar. 
 
Enligt Pfizers rekommendation bör utbyte vara ett kliniskt beslut av den behandlande läkaren som utförs med patientens kännedom. Om du vill lära dig mer om biosimilarer läs mer här.


Rutiner vid övergång

Inflectra (infliximab) används på samma indikationer, med samma dosering och samma principer för hantering som referensprodukten (Remicade).
 
Om en patient byts från en referensprodukt till Inflectra, fråga då den behandlande läkaren vilket schema för infusionshastighet och uppföljningstid som rekommenderas. 

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Referens

Inflectra produktresumé på fass.se

PP-IFA-SWE-0100 -Sep-2018