Kliniska resultat

Två fas 3-studier ligger till grund för godkännandet av Ibrance (palbociklib). Båda studierna visade en signifikant förlängning av PFS i gruppen som fick tillägg med palbociklib jämfört med kontrollgruppen (PALOMA-2: p<0,0001 och PALOMA-3: p<0,0001).

Randomiserad fas 3-studie, PALOMA-2: Ibrance i kombination med letrozol 

Effekten av palbociklib och letrozol i kombination jämfört med placebo plus letrozol undersöktes i en internationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper, på kvinnor med ER positiv och HER2 negativ lokalt avancerad bröstcancer som inte var mottaglig för resektion eller strålbehandling i kurativt syfte eller metastaserande bröstcancer (PALOMA-2) som inte tidigare fått systemisk behandling för sin avancerade sjukdom.1

Randomiserad fas 3-studie, PALOMA-3: Ibrance i kombination med fulvestrant

Effekten av palbociklib i kombination med fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant undersöktes i en internationell, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie med parallella grupper, pa kvinnor med HR positiv, HER2-negativ lokalt avancerad bröstcancer som inte var mottaglig for resektion eller strålbehandling i kurativt syfte, oavsett menopausstatus, hos vilka sjukdomen progredierat efter tidigare 
endokrin behandling son, getts (neo)adjuvant eller efter metastasering.2

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1.    Rugo HS. et al. Breast Cancer Res Treat. 2019 AP-r;17Li(J):719-729.
2.    Turner N. et al N Engl J Med. 2018 Nov 15;379(20):1926-1936

P-IBR-SWE-0289, okt 2019