Kliniska resultat

Två fas 3-studier ligger till grund för godkännandet av Ibrance (palbociklib). Båda studierna visade en signifikant förlängning av PFS i gruppen som fick tillägg med palbociklib jämfört med kontrollgruppen.

Randomiserad fas 3-studie, PALOMA-2: Ibrance i kombination med letrozol 

Effekten av palbociklib och letrozol i kombination jämfört med placebo plus letrozol undersöktes i en internationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper, på kvinnor med ER positiv och HER2 negativ lokalt avancerad bröstcancer som inte var mottaglig för resektion eller strålbehandling i kurativt syfte eller metastaserande bröstcancer (PALOMA-2) som inte tidigare fått systemisk behandling för sin avancerade sjukdom.1

Ladda ned artikeln kostnadsfritt 

Randomiserad fas 3-studie, PALOMA-3: Ibrance i kombination med fulvestrant

Effekten av palbociklib i kombination med fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant undersöktes i en internationell, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie med parallella grupper, på kvinnor med HR positiv, HER2-negativ lokalt avancerad bröstcancer som inte var mottaglig för resektion eller strålbehandling i kurativt syfte, oavsett menopausstatus, hos vilka sjukdomen progredierat efter tidigare endokrin behandling som getts (neo)adjuvant eller efter metastasering.2

PP-IBR-SWE-0271, maj 2019