Intervju med Jana di Boniface från årets virtuella St Gallen konferens

Jana di Boniface är docent i kirurgi vid Karolinska Institutet och jobbar som överläkare på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vi fick möjlighet att ställa några frågor om hennes abstrakt1 som presenteras på årets virtuella St Gallen konferens.

Kan du kort beskriva ditt abstrakt som presenteras på årets virtuella St Gallen konferensen? 

Bakgrund och syfte 

Det har på senare år kommit en del rapporter som visat att överlevnaden är bättre hos bröstcancerpatienter som opererats med bröstbevarande kirurgi än de som gjort mastektomi. Detta visades både för yngre och äldre kvinnor, mindre och större tumörer. Man resonerar att det kan vara strålbehandlingen som nästan alla kvinnor får efter bröstbevarande kirurgi som utgör skillnaden, men effekten är för stor för att kunna förklaras på det sättet. Det fanns då inga studier som tog hänsyn till viktiga ”confounders” dvs bidragande faktorer som kan vinkla resultaten, så som socioekonomi och samsjuklighet (en annars väldigt sjuk patient kanske inte får bröstbevarande kirurgi + strålning men snarare mastektomi). Dessutom ville vi även titta på den gruppen som gjorde mastektomi och ändå fick strålbehandling därefter; dessa kvinnor var inte med i de flesta tidigare rapporter. Vi tänkte att alla dessa justeringar och hänsynstaganden möjligen skulle utplåna överlevnadsvinsten för bröstbevarande kirurgi.

Resultat  

Vi undersökte data från 48 986 kvinnor varav 29 367 (59.9%) hade genomgått bröstbevarande kirurgi (BCS) med efterföljande strålbehandling (RT), 12 413 (25.3%) mastektomi utan strålbehandling (Mx-RT), och 7 206 (14.7%) mastektomi med strålbehandling (Mx+RT). Median uppföljning var 6.28 år (0.01-11.70). Det fanns förväntade skillnader mellan grupperna som t ex tumörstorlek och körtelstatus, men utöver det var kvinnor i gruppen Mx-RT äldre, hade en lägre utbildning och lägre inkomst. Båda Mx-grupperna hade mer samsjuklighet. Efter justering för alla faktorer var både total och cancer-specifik överlevnad sämre efter mastektomi oavsett strålbehandling än efter BCS+RT.

Slutsats 

Bröstbevarande kirurgi följt av strålbehandling resulterar i bättre överlevnad än mastektomi oavsett strålbehandling, även om hänsyn tas till tumörbiologi, tumörstorlek, körtelstatus, ålder, samsjuklighet och socioekonomi. När båda kirurgiska alternativ står till buds bör bröstbevarande kirurgi väljas. 

 Hur kommer du att ta dessa resultat vidare? 

Budskapet förmedlas genom olika kanaler till patienter/kvinnor (via Bröstcancerförbundet som gav bidrag till denna studie) och till professionen (via Svenska Bröstcancergruppen, abstracts på kongresser och konferenser) samt till allmänläkare (Läkartidningen).

Hur kan dessa resultat implementeras i klinisk praxis?  

När det inte finns särskilda skäl till att utföra en mastektomi (t ex ärftlighet, patientönskemål etc) bör vi i professionen argumentera för att bevara bröstet. Ibland anses mastektomi vara det lindrigare ingreppet då man i de flesta fall kan skippa strålbehandling, men när vi ser så pass starka data bör denna något lättare väg inte slås in om det inte finns starka skäl.

 

 

Referenser

1. Jana de Boniface et al. St Gallen 2021, P127 

Aktuellt

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0480, Mars 2021