Intervju med Barbro Linderholm om ABC5

Den femte uppdateringen av ESO-ESMO international consensus guidelines för avancerad bröstcancer (ABC5) har nyligen publicerats.1 Syftet med riktlinjerna, som är vetenskapsbaserade och genomgår en konsensusdiskussion på den föreliggande ABC konferensen, är att standardisera behandling av avancerad bröstcancer för att säkerställa att patienter över hela världen behandlas på ett lämpligt sätt. De uppdaterade ABC5 riktlinjerna innehåller flera förändringar baserat på de senaste årens nya rön. Vi ställer frågor gällande några av de större förändringarna till Barbro Linderholm, överläkare vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, som också var på plats på ABC5 konferensen.

Vilken betydelse tycker du att ESMO-ESO ABC guidelines har för hur bröstcancerpatienter behandlas i Sverige?

Det har stor betydelse – ABC guidelines för metastatisk BC motsvarar ju St Gallens guidelines för primär BC och jag tycker att Sverige följer båda. 

 

ABC5 konferensen konstaterade att en positiv utveckling har skett de senaste åren med flera nya målinriktade behandlingar för MBC patienter. De nya riktlinjerna rekommenderar därför att HR och HER2 status, ärftlig BRCA status, PIK3CA i HR-positiva tumörer, samt PD-L1 hos TNBC ska utvärderas hos MBC patienter.

 

Vad tycker du om att man nu rekommenderar testning av dessa markörer på ett tidigt stadium? Finns det kapacitet för att testa dessa markörer idag i Sverige?

HR, HER2 och BRCA status finns det idag kapacitet för att testa i klinisk rutin. PIK3CA är under uppsättning inför införandet av alpelisib och PDL-1 testning har lösts genom att de lab som inte kan bestämma detta kan skicka till de som har det uppsatt. Så svaret är att vi kan få denna information!   

 

För patienter med ärftlig BRCA mutation så har riktlinjerna ändrats och PARP-hämmare är nu rekommenderade för behandling av dessa patienter.  Vad tycker du om denna nya rekommendation och vad tycker du PARP-hämmare tillför till behandlingen av denna patientgrupp i din erfarenhet?

Framförallt för gruppen TNBC med BRCAmutation är detta ett mycket viktigt tillskott. Dessa patienter har förutom PARPi endast cytostatikabehandling som alternativ vilket har mer biverkningar och låser patienterna till hemortssjukhuset. En peroral effektiv behandling är ett viktigt tillskott i denna grupp.

 

En annan behandling som också fått ytterligare stärkta rekommendationer är behandling med CDK 4/6-hämmare för patienter med HR+/HER2- tumörer som nu klassificeras som ”standard-of-care” i de nya ABC5 riktlinjerna. Enligt riktlinjerna kan behandlingen ges både i första eller andra linjen men 100% av expertpanelen på ABC5 föredrog att behandla i första linjen.

Hur upplever du denna rekommendation överensstämmer med den användning av CDK 4/6-hämmare som vi har i Sverige idag? Tycker du att behandling med CDK 4/6-hämmare bör räknas som standard för majoriteten av HR+/HER2- patienter?

Ja personligen tycker jag det och jag uppfattar att det är uppfattningen i Sverige i stort. Men jag kan förstås bara uttala mig med säkert om Sahlgrenska och vi ger i princip alla patienter CDK4/6 hämmare som första eller andra linjes behandling vid recidiv av luminal BC. Undantag är de med t.ex. omfattande levermetastasering (får kemo) eller liten sjukdomsbörda och mycket långt recidivfritt intervall. Dessa patienter kan ha mycket god effekt av endokrin terapi.

Aktuellt

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. ABC 5 guidelines 2020

PP-IBR-SWE-0418, Dec 2020