Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

Ibrance (palbociklib) godkändes i november 2016 av Europakommissionen för behandling av patienter med hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmareeller i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska endokrin behandling kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist).1

Verkningsmekanism

Se filmen om CDK4 & 6 (CDK, cyklinberoende kinaser) roll i den normala cellens samt tumörcellens cellcykel. Ibrance är det första läkemedlet i den nya klassen CDK4/6-hämmare som i synergi med endokrin terapi verkar för att återta kontrollen av cellcykeln och blockera tumörcelltillväxt, vilket försenar sjukdomens progression. Vid ER-positiv bröstcancer orsakar östrogen överaktiv proteinsignalering i cellkärnan. Ökad aktivitet hos CDK4/6 som initierar övergången från G1- till S-fasen kan leda till försämrad kontroll av cellproliferationen. Ibrance tillsammans med endokrin terapi leder till ökat och bibehållet cellcykelstopp jämfört med om enbart endokrin terapi används.2,3,4

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0289, okt 2019