Ibrance (palbociklib) behandling av metastaserad bröstcancer PfizerPro Sverige

IBRANCE (palbociklib) 

- ett stort steg framåt för behandling av metastaserad bröstcancer

Sedan slutet av 2016 har IBRANCE (palbociklib), som första CDK4/6-hämmare, funnits tillgänglig på svenska marknaden vid behandling av HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer i kombination med en aromatashämmare, liksom i kombination med fulvestrant hos kvinnor som tidigare har fått endokrin terapi.1

Verkningsmekanism
Historien bakom IBRANCE
Indikationer
Kort produktresumé IBRANCE®
(palbociklib) filmdragerad tablett
 

Verkningsmekanism och indikationer

Verkningsmekanism

Se filmen om CDK4 & 6 (CDK, cyklinberoende kinaser) roll i den normala cellens samt tumörcellens cellcykel. IBRANCE (palbociklib) är det första läkemedlet i den nya klassen CDK4/6-hämmare som i synergi med endokrin terapi verkar för att återta kontrollen av cellcykeln och blockera tumörcelltillväxt, vilket försenar sjukdomens progression. Vid ER-positiv bröstcancer orsakar östrogen överaktiv proteinsignalering i cellkärnan. Ökad aktivitet hos CDK4/6 som initierar övergången från G1- till S-fasen kan leda till försämrad kontroll av cellproliferationen. IBRANCE (palbociklib) tillsammans med endokrin terapi leder till ökat och bibehållet cellcykelstopp jämfört med om enbart endokrin terapi används.1

Video på IBRANCE verkningsmekanism

Indikationer

IBRANCE (palbociklib) godkändes i november 2016 av Europakommissionen för behandling av patienter med hormonreceptorpositiv (HR+), human epidermal tillväxtfaktorreceptor2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmareeller i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska endokrin behandling kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist).1

Historien bakom IBRANCE (palbociklib)

Erling är onkologichef på Pfizer UK och var USA-chef för utvecklingen av palbociklib. Erling berättar om utvecklingen, från tidig upptäckt och Nobelpris för de cyklinberoende kinasernas (CDK) påverkan på cellcykeln, till kommersiell lansering av IBRANCE 2016.

IBRANCE (palbociklib) för behandling av spridd bröstcancer ingår i  högkostnadsskyddet med generell subvention från och med den 23 februari 2018. 

Läs beslutet i sin helhet på TLVs hemsida

Information om indikation, dosering, biverkningar, kontraindikationer med mera finns att läsa på fass.se.

IBRANCE (palbociklib) produktresumé på fass.se


Kort produktresumé IBRANCE® (palbociklib) filmdragerad tablett

IBRANCE® (palbociklib), L01EF01, filmdragerad tablett, 75 mg, 100 mg, 125 mg, Rx, F. Indikation: IBRANCE är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare samt i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska endokrin behandling kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist). Kontraindikationer: Överkänslighet mot palbociklib eller mot något hjälpämne. Användning av preparat som innehåller johannesört. Varningar och försiktighet: Neutropeni kan uppkomma vid behandling med IBRANCE och patienter ska monitoreras avseende tecken och symtom på infektion. IBRANCE ska sättas ut permanent hos patienter med allvarlig interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit. IBRANCE ska ges med försiktighet till patienter med måttlig eller svårt nedsatt lever- och njurfunktion. Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare eller CYP3A4-inducerare under behandling med palbociklib ska undvikas. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se 
För dosering, uppgift om förpackningar och priser samt mer information se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumén 2023-03
Pfizer AB www.pfizer.se.

PP-IBR-SWE-0691, Aug 2022 

Aktuellt

Ibrance doseringsguide

Här kan du läsa mer om guiden. Du kan även tanka hem den till din dator eller beställa hem den.

Ladda ned eller beställ här

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0618, Feb 2022