Kort produktresumé Genotropin (somatropin)

Genotropin, (somatropin) .Rx, F, ATC-kod H01AC01 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 

Indikationer: 
Barn 

Tillväxtstörning på grund av brist på endogent tillväxthormon och tillväxtstörning i samband med Turners syndrom eller kronisk njurinsufficiens. Tillväxtstörning (aktuell längdstandardavvikelse <-2.5 och SDS <-1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestational age, dvs små i förhållande till fostertidens längd), med födelsevikt och/eller längd < -2 SD som inte återhämtat tillväxten (height velocity-HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder eller senare. Vid Prader-Willi syndrom (PWS) för att förbättra tillväxt och kroppssammansättning. Diagnosen PWS bör bekräftas med genetisk analys. 
Vuxna 
Substitutionsbehandling av vuxna med uttalad tillväxthormonbrist och samtidig brist på ytterligare hormoner förutom prolaktin 
Dosering: se detaljerad information se www.fass.se Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne Somatropin får inte användas om det finns tecken på aktiv tumör. Intrakraniala tumörer måste vara inaktiva och terapi mot tumörer ska vara avslutad före start av behandling med tillväxthormon. Behandlingen måste avbrytas om det finns tecken på tumörtillväxt. Genotropin skall inte användas för tillväxtbehandling hos barn med slutna epifyser Patienter med akuta kritiska sjukdomstillstånd som komplikationer efter öppen hjärtkirurgi, bukkirurgi, multipeltrauma, akut andningsinsufficiens eller liknande tillstånd skall inte behandlas med Genotropin. Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se. För prisuppgifter, förpackningsstorlekar och närmare information hänvisas till www.fass.se.  

Pfizer AB, www.pfizer.se

Senaste översyn av produktresumén: 08/2022

PP-GEN-SWE-0328 Feb 2023

Relaterade behandlingsområden

PP-GEN-SWE-0286-JAN-2021