Kort produktresumé

Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska, lösning. Rx. ATC-kod: B01AB04. F Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. 7. Behandling av symtomatisk venös tromboembolism (VTE) hos pediatriska patienter från 1 månads ålder och uppåt.
Kontraindikationer: Överkänslighet för dalteparin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern. Styrkor: lösning i förfylld spruta: 2 500 IE, 5 000 IE, 7 500 IE, 10 000 IE, 12 500 IE, 15 000 IE samt 18 000 IE.
Hos cancerpatienter bör den totala dagliga dosen ej överstiga 18 000 IE för behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. Förpackningar och priser: 
Se www.fass.se. För gällande priser på sjukhusartiklar för rekvisition, v.g. se regionala upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2022-07-18. 
För mer information v.g. se www.fass.se. Pfizer AB www.pfizer.se.

PP-FRA-SWE-0381 Aug-2022

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0381 Aug-2022