Kort produktresumé 

CIBINQO® (abrocitinib), Rx, (F), ATC-kod D11AH08 medel vid dermatit, exkl. kortikosteroider. JAK hämmare. Rekommenderad startdos är 200 mg en gång dagligen. För patienter ≥65 år och hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) är 100 mg respektive 50 mg en gång dagligen de rekommenderade startdoserna. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30 till <60 ml/min) ska den rekommenderade dosen av abrocitinib halveras till 100 mg eller 50 mg en gång dagligen. Indikationsområde: CIBINQO är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter vilka är aktuella för systemiska behandling. CIBINQO kan användas med eller utan medicinsk, topikal behandling för atopisk dermatit. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiva allvarliga systemiska infektioner inklusive tuberkulos, kraftigt nedsatt leverfunktion samt graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Vänligen läs produktresumén för CIBINQO före förskrivning. CIBINQO har inte studerats och ska undvikas i kombination med biologiska immunmodulatorer, potenta immunsuppressiva medel såsom ciklosporin eller andra januskinas-(JAK)-hämmare på grund av eventuellt additivt ökad immunsuppression. Patienter ska kontrolleras noggrant avseende utveckling av tecken och symtom på infektion under och efter behandling med CIBINQO. En patient som utvecklar en ny infektion under behandlingen ska omgående genomgå fullständiga diagnostiska undersökningar och lämplig antimikrobiell behandling ska sättas in. Patienten ska övervakas noggrant och behandlingen ska tillfälligt avbrytas om patienten inte svarar på standardbehandling. Screening för tuberkulos och virushepatit ska utföras i enlighet med kliniska riktlinjer innan behandling påbörjas och under behandling. Användning av levande försvagat vaccin ska undvikas under eller omedelbart före behandlingen. Innan behandling med detta läkemedel påbörjas rekommenderas att patienten är vaccinerad enligt gällande vaccinationsriktlinjer, inklusive profylaktisk zoster-vaccination. Laboratorievärden (fullständigt blodstatus och lipidparametrar) skall monitoreras innan behandlingsstart, efter 4 veckor och därefter enligt rutinmässig patientvård och enligt patientens risk för hjärtkärlsjukdom och kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom trombocytemi, lymfopeni, neutropeni, anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med CIBINQO skall inte inledas vid låga B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin. Abrocitinib ska användas med försiktighet hos patienter med hög risk för DVT/PE. Regelbunden hudundersökning rekommenderas för patienter som har en ökad risk för hudcancer. I kliniska studier var vanligaste biverkningen illamående som i de flesta fallen inträffade vid behandlingsstart och var av övergående och mild till måttlig art. Tablettintag med mat kan minska eventuellt illamående.
För pris och ytterligare information, se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumé: 09/2022. Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

PP-CIB-SWE-0024 juni 2022