Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om CibinqoOm Cibinqo VerkningsmekanismAktuelltEffekt & SäkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt- och studieresultatSäkerhet och biverkningarRiktlinjer och rekommendationer
HanteringHanteringDosering och administreringLaboratorieövervakningVarningar och försiktighetUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
CIBINQO (abrocitinib)

Den första och enda orala JAK-hämmaren speciellt utvecklad och godkänd för atopisk dermatit.

Läs mer om Cibinqo
Effekt och studieresultat

Här hittar du kliniska studier och biverkningsprofil för Cibinqo
 

Effekt och studieresultat
Hantering

Läs mer om dosering och administrering av Cibinqo

Dosering
Utbildning & materialHär kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om Cibinqo Hämta material
Kort ProduktresuméCIBINQO® (abrocitinib), Rx, (F), ATC-kod D11AH08 medel vid dermatit, exkl. kortikosteroider. JAK hämmare. Filmdragerad tablett, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Begränsningar: Subventioneras endast för patienter med atopisk dermatit (AD) när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Indikationsområde: CIBINQO är indicerat för behandling av måttlig till svår AD hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder vilka är aktuella för systemisk behandling. CIBINQO kan användas med eller utan medicinsk, topikal behandling för AD. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiva allvarliga systemiska infektioner inklusive tuberkulos, kraftigt nedsatt leverfunktion samt graviditet och amning. Varningar och försiktighet: CIBINQO har inte studerats och ska undvikas i kombination med biologiska immunmodulatorer och potenta immunsuppressiva medel på grund av eventuellt additivt ökad immunsuppression. Patienter ska kontrolleras noggrant avseende utveckling av tecken och symtom på infektion under och efter behandling med CIBINQO. En patient som utvecklar en ny infektion under behandlingen ska omgående genomgå fullständiga diagnostiska undersökningar och lämplig antimikrobiell behandling ska sättas in. Patienten ska övervakas noggrant och behandlingen ska tillfälligt avbrytas om patienten inte svarar på standardbehandling. Screening för tuberkulos och virushepatit ska utföras i enlighet med kliniska riktlinjer innan behandling påbörjas och under behandling. Användning av levande försvagat vaccin ska undvikas under eller omedelbart före behandlingen. Innan behandling med detta läkemedel påbörjas rekommenderas att patienten är vaccinerad enligt gällande vaccinationsriktlinjer, inklusive profylaktisk zoster-vaccination. Laboratorievärden (fullständig blodstatus och lipidparametrar) skall monitoreras innan behandlingsstart, efter 4 veckor och därefter enligt rutinmässig patientvård och enligt patientens risk för hjärtkärlsjukdom och kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom trombocytemi, lymfopeni, neutropeni, anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med CIBINQO skall inte inledas vid låga B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin. Ökad risk för allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE), maligniteter, allvarliga infektioner och mortalitet oavsett orsak har setts vid behandling med JAK-hämmare. CIBINQO ska endast ges till följande patienter om det inte finns några lämpliga behandlingsalternativ: patienter som är 65 år eller äldre; patienter med anamnes på aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (såsom patienter som är eller har varit rökare under lång tid); patienter med malignitet-relaterade riskfaktorer (t.ex. nuvarande malignitet eller anamnes på malignitet). Regelbunden hudundersökning rekommenderas för patienter som har en ökad risk för hudcancer. CIBINQO ska användas med försiktighet hos patienter med hög risk för venös tromboembolism (VTE) och symtom ska bedömas omedelbart och CIBINQO ska sättas ut hos patienter med misstänkt VTE, oavsett dos. I kliniska studier var vanligaste biverkningen illamående som i de flesta fallen inträffade vid behandlingsstart och var av övergående och mild till måttlig art. Tablettintag med mat kan minska eventuellt illamående.

För pris och ytterligare information, www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumé: 03/2024. 
Pfizer AB, Solnavägen 3H, 113 63 Stockholm, www.pfizer.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Referenser:

1. Produktresumé CIBINQO, www.fass.se
PP-CIB-SWE-0243 APRIL 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading