Kort produktresumé Champix (vareniklin)

Champix (vareniklin), Rx(F), ATC-kod: N07BA03, filmdragerad tablett, medel vid nikotinberoende. Indikation: För rök-avvänjning hos vuxna. Dosering: Rekommenderad dos är 1 mg vareniklin 2 gånger dagligen efter en veckas dostitrering. För ytterligare information om doseringen, se www.fass.se Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Biverkningar: Den vanligast rapporterade biverkningen är illamående. I de flesta fall uppträder illamåendet tidigt i behandlingsperioden och är milt till måttligt i svårighetsgrad. Varningar och försiktighet: Rökavvänjning med eller utan behandling kan ge flera olika symtom, t ex nedstämdhet, frustration, ilska, ångest. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.se Villkor för subvention: Champix ingår i läkemedelsförmånerna endast då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd. Champix är ett andrahandspreparat och bör användas till patienter som inte lyckats sluta röka med hjälp av nikotinersättningsmedel. LifeRewards är ett program som stödjer rökare som vill sluta röka och har ordinerats Pfizers läkemedel för rökavvänjning av sin läkare, se www.champix.se Datum för översyn av produktresumén 11/2020. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se Pfizer AB,
Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.

PP-CHM-SWE-0260, NOV 2019

PP-CHM-SWE-0473 Okt-2022