Produktresumé

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa på fass.se.

Bosulifs (bosutinib) produktresumé på fass.se

Hälsoekonomi

Bosulif (bosutinib) har bedömts av TLV och ingår sedan oktober 2013 i förmånssystemet. Kostnaden per behandlingsdag är lägre med Bosulif än med de båda jämförelsealternativen Sprycel och Tasigna. TLV gör därför bedömningen att behandling med Bosulif är kostnadsbesparande givet samma behandlingslängd och effekt.

Läs beslutet i sin helhet på TLVs hemsida

Relaterade behandlingsområden

Referenser
1. Bosulif produktresumé, www.fass.se
 

PP-BOS-SWE-0144, Aug 2022