Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

Bosulif (bosutinib) är indicerat för nydiagnosticerad Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi  (Ph+KML) i kronisk fas.
Bosulif är indicerat för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi i kronisk fas, accelererad fas eller blastfas som tidigare behandlats med tyrosinkinashämmare och för vilka imatinib, nilotinib och dasatinib inte är lämpliga behandlingsalternativ.1

Verkningsmekanism

Bosutinib tillhör läkemedelsgruppen kinashämmare. Bosutinib hämmar det onormala BCR-ABL-kinaset som driver KML- sjukdomen.
För diagnosen kronisk myeloisk leukemi (KML) krävs påvisande av Philadelphiakromosomen, vilket är en translokation av kromosom 9 och kromosom 22. BCR-ABL är ett tyrosinkinas som är aktivt i KML på grund av bildningen av Philadelphiakromosomen. Aktiveringen av BCR-ABL-kinas leder till ökad cellproliferation, minskad apoptos och ökad överlevnad av myeloida progenitorceller.
Bosutinib är en potent ATP-kompetetiv hämmare av BCR-ABL-onkogenen. Molekylära modelleringsstudier har visat att bosutinib dockar i konformationen av BCR-ABL och därmed hämmar det tyrosinkinas som utgör genproduktionen av BCR-ABL- fusionen. Analyser tyder även på att bindningen till den mellanliggande konformationen möjliggör aktivitet mot BCR-ABL- mutationer. Cellulära studier har visat att bosutinib utövar antiproliferativ aktivitet mot många vanliga BCR-ABL-mutationer1.

Relaterade behandlingsområden

PP-BOS-SWE-0144, Aug 2022