Bosulif® för behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML)

Bosulif® (bosutinib) är indicerat för nydiagnosticerad Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+KML) i kronisk fas. Bosulif är indicerat för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi som tidigare behandlats med tyrosinkinashämmare och för vilka imatinib, nilotinib och dasatinib inte är lämpliga behandlingsalternativ.

Utforska mer

PP-BOS-SWE-0094, maj 2019