Studier

Kliniska resultat

INO-VATE studien var den första fas III studien som vid Philadelphiapositiv (Ph+) eller negativ (Ph-) recidiverande eller refraktär B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL) lyckats visa effekt av singelbehandling med Besponsa (inotuzumab ozogamicin) jämfört med cytostatika.1,2

I studien nådde fyra av fem patienter komplett remission (CR) eller komplett remission med icke komplett hematologisk återhämtning (CRi) (dvs att den hematologiska blodbilden inte helt återhämtat sig). Av de 81% av patienterna i studien som uppnådde CR eller CRi så var 75% MRD negativa. Fyra gånger fler patienter kunde fortsätta till transplantation efter att ha fått Besponsa, jämfört med patienterna som behandlades i jämförelsearmen. Med Besponsa (inotuzumab ozogamicin) mer än fördubblades 2-års överlevnaden (OS) jämfört med kontrollarmen (23% vs 10%). Skillnaden i progressionsfri överlevnad i median (PFS) var mer än dubbelt så stor jämfört med kontrollarmen (5,0 vs 1,8 månader). Veno-occlusiv sjukdom/sinusoidal obstruktivt syndrom (VOD/SOS) förekommer mer ofta med Besponsa än med dagens standardkemoterapi.

PP-INO-SWE-0021, maj 2019