Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

Besponsa (inotuzumab ozogamicin) är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL). Vuxna patienter med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) recidiverande eller refraktär prekursor B-cells ALL ska ha sviktat på tidigare behandling med minst en tyrosinkinashämmare (TKI).1

Verkningsmekanism

Lär dig mer om Besponsas verkningsmekanism genom att titta på filmen1,2

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Besponsa produktresumé, www.fass.se

 

PP-INO-SWE-0036, mar 2022