Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

Besponsa (inotuzumab ozogamicin) är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL). Vuxna patienter med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) recidiverande eller refraktär prekursor B-cells ALL ska ha sviktat på tidigare behandling med minst en tyrosinkinashämmare (TKI).1

Verkningsmekanism

Lär dig mer om Besponsas verkningsmekanism genom att titta på filmen1,2

Relaterade behandlingsområden

PP-INO-SWE-0021, maj 2019