BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin) 

BESPONSA är ett s.k. antikroppskonjugat bestående av en monoklonal antikropp som riktar sig mot CD22, ett antigen som finns på ytan av cancercellerna hos nästan alla B-ALL patienter, och ett cytostatikum. När BESPONSA binder till CD22-antigenet på B-cellerna internaliseras det i cellen, där cytostatikasubstansen kalicheamicin frisätts för att förstöra cellen.1 

Indikation  

BESPONSA är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL). Vuxna patienter med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) recidiverande eller refraktär prekursor B-cells ALL ska ha sviktat på tidigare behandling med minst en tyrosinkinashämmare (TKI).1 

Den indikationsgrundande studien för BESPONSA heter INO-VATE.2 

Relaterade behandlingsområden

Referenser
  1. BESPONSA produktresumé  

  2. Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–753 

 

PP-INO-SWE-0036, mar 2022