För behandling av Akut Lymfatisk Leukemi (ALL)

Besponsa® (inotuzumab ozogamicin) är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv prekursor B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL), som sviktat på tidigare behandling med minst en tyrosinkinashämmare (TKI).1

Relaterade behandlingsområden

PP-INO-SWE-0021, maj 2019