Säkerhet

Eftersom APEXXNAR innehåller samma 13 serotypspecifika kapsulära polysackaridkonjugat och samma bärarprotein som Prevenar 13, har de biverkningar som redan identifierats för Prevenar 13 antagits för APEXXNAR. Vid genomgång av alla säkerhetsdata från studierna med APEXXNAR hos vuxna identifierades inga nya biverkningar.1,2

Biverkningarna redovisas efter organsystem och i fallande ordning efter frekvens och svårighetsgrad. Biverkningarna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

apexxnar säkerhetstabell
a.     Biverkningar som rapporterats med frekvensen mycket vanliga (≥ 1/10) i kliniska prövningar med Prevenar 13. Minskad aptit och nedsatt rörlighet i armen har inte rapporterats i fas 3-prövningarna på vuxna med Apexxnar, varför frekvensen av dessa är okänd.

Referenser:

1. APEXXNAR produktresumé senaste datum för uppdatering 02/2022.
2. Prevenar13 produktresumé senaste datum för uppdatering 11/2020
3. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal  conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults Avläst Oktober 21, 2021.
4. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Avläst  Oktober 21, 2021.
5. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity  of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/  NCT03835975?term=NCT03835975&draw=2&rank=1
 

PP-PNR-SWE-0005 feb 2022